Juridisk information

Välkommen till den juridiska snårskogen! Här finns information för dig som har funderingar kring våra villkor och avtal eller vår hantering av integritets- och säkerhetsfrågor.

ANVÄNDARVILLKOR INVONO One

 

1. INVONO ONE OCH TJÄNSTERNA

Invono AB, org. nr 556987-2535, (”Invono”) tillhandhåller en digital plattform (”INVONO One”) med funktioner och tjänster för dels översikt och uppföljning av ägande i onoterade bolag, dels digitala företagstjänster för hantering av ägarskap, dokument, möten, behörighetsstyrning och uppgifter. Alla och envar funktion(er) och tjänst(er) som från tid till annan finns tillgängliga i INVONO One benämns nedan ”Tjänsterna”. Invono tillhandahåller INVONO One och Tjänsterna online som Software as a Service-tjänster (SaaS) via Invonos webbplats, app.invono.se.

Tjänsterna tillgängliggörs genom två olika konton som registreras och öppnas i INVONO One. Personkonto för alla fysiska personer som använder INVONO One och Bolagskonto för företag och organisationer som vill använda företagstjänsterna i INVONO One. Du kan läsa mer om de olika kontona på vår webbplats invono.se.

Tjänsterna kan (i varierande omfattning) användas både av fysiska och juridiska personer. Tjänsterna kan vidare användas för egen räkning eller för någon annans räkning. Således kan t.ex. ett bolag – med Bolagskonto – bjuda in olika personer att ta del av, administrera och/eller arbeta med bolagets information, data och dokument i INVONO One samt att för bolagets räkning använda Tjänsterna. Genom INVONO One kopplas även olika personer och bolag ihop för att automatiskt skapa översikt över enskildas aktieägande i sådana bolag som använder INVONO One. Exempel på användare är: en privatperson som använder INVONO One för att ha översikt över sitt eget aktieägande; en anställd hos ett bolag som använder INVONO One för bolagets dokumenthantering; en styrelseledamot i ett bolag vilket använder INVONO One för sitt styrelsearbete; en revisor som bjudits in till INVONO One av ett bolag som hen ska revidera.

Det grundläggande Personkontot är ett personligt, helt kostnadsfritt, konto som är nödvändigt för att kunna logga in i INVONO One och använda Tjänsterna eller registrera ett  Bolagskonto. Detta gäller oavsett om Tjänsterna används för egen eller annans räkning. Även en person som har bjudits in till INVONO One av ett bolag med Bolagskonto, behöver alltså registrera ett eget Personkonto för att kunna logga in i INVONO One och få tillgång till de Tjänster som bolaget tilldelat behörighet för. Sådan användare är medveten om att dennes möjlighet att använda INVONO One och Tjänsterna kan begränsas av det bolag som bjudit in användaren eller om bolagets Bolagskonto i INVONO One upphör eller förändras.

Den som skapar ett Personkonto i INVONO One (”Användaren”) kan välja att aktivera ett demo-Bolagskonto i INVONO One för att i lugn och ro – och utan några förbindelser – kunna bekanta sig med företagstjänsterna i INVONO One. För att ge god översikt är demokontot i förväg preparerat med en rad fabricerade uppgifter – såsom en aktiebok och ett antal dokument och mötesprotokoll m.m. Demokontot kan användas på samma sätt som ett riktigt Bolagskonto och Användaren kan alltså även prova att själv lägga in egna dokument, förbereda möten och kalla personer till dessa, signera mötesprotokoll, göra transaktioner i aktieboken m.m. Till undvikande av missförstånd är demokontot avsett just för att Användare ska kunna prova tjänsterna och funktionerna i INVONO One och demokontot ska alltså inte användas för hantering av verklig företagsinformation eller som alternativ till ett riktigt Bolagskonto i INVONO One. Demokontot återställs automatiskt till sitt ursprungsläge två veckor efter att det aktiverats – och därefter i tvåveckorsintervaller – varvid all information som Användaren har laddat upp eller på annat sätt tillfört i eller till demokontot omedelbart raderas.

 

2. AVTALSBUNDENHET

Dessa användarvillkor – eller den senare version som gäller enligt punkt 9 nedan – (”Användar-villkoren”) konstituerar ett avtal avseende villkoren för användandet av INVONO One och Tjänsterna mellan Invono och Användaren.

Användarvillkoren anses godkända och accepterade av Användaren i och med att Användaren fyller i en ruta för ändamålet på app.invono.se i samband med att Användaren skapar ett Personkonto på app.invono.se. Användaren åtar sig således därigenom, i förhållande till Invono, att följa Användarvillkoren. Under förutsättning att Användaren fyller i nämnda ruta åtar sig även Invono, i förhållande till Användaren, att följa Användarvillkoren. I och med Användarens ifyllande av för ändamålet avsedd ruta är parterna alltså ömsesidigt bundna av sina respektive förpliktelser i Användarvillkoren. 

Även bolag, föreningar och andra organisationer kan vara bundna av Användarvillkoren genom avtal som de ingått i samband med skapande av Bolagskonto i i INVONO One.

 

3. SÄKERHET

Invono tillhandahåller två alternativ för inloggning i INVONO One, dels genom BankID, dels genom lösenord tillsammans med säkerhetskod som sänds per e-post till Användaren (tvåstegsautentisering). Användaren är själv ansvarig för användningen av Användarens konto och dess säkerhet. Användaren är medveten om att kontot – och de andra användare av INVONO One som eventuellt tilldelat Användaren behörighet till sina konton – utsätts för risker om Användaren tillåter andra att använda Användarens konto. Användaren ska omedelbart underrätta Invono om all obehörig användning av Användarens konto.

INVONO One kan tillåta Användaren att länka till andra webbplatser på internet och andra webbplatser kan länka till INVONO One. Invono utövar ingen kontroll över externa webbplatser, och Användaren använder och besöker alltid externa webbplatser på egen risk.

 

Du kan läsa mer om vår datasäkerhet i ”Datasäkerhetsbeskrivningen” på vår webbplats invono.se.

 

4. PERSONUPPGIFTER OCH COOKIES

Alla begrepp i detta avsnitt 4 som rör behandling av personuppgifter ska ha den betydelse som från tid till annan framgår av EU-förordningen 2016/679 (Dataskyddsförordningen GDPR) inklusive förändringar och/eller kompletteringar av densamma.

Invono är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som Användaren lämnar när Användaren registrerar sitt Personkonto i INVONO One, loggar in i INVONO One, redigerar sin användarprofil eller använder supportfunktionen.

När Användaren använder INVONO One och Tjänsterna kan Invono även – bland annat med hjälp av så kallade cookies – samla information om hur INVONO One och Tjänsterna nås och används samt om tekniska data. Denna information behandlas av Invono dels för att få INVONO One och Tjänsterna att fungera bättre och bli mer relevanta och användarvänliga, samt dels för att förhindra eller förebygga missbruk av INVONO One samt underlätta utredning av eventuella behörighetsöverskridanden och/eller rättighetsintrång.

Vad Invono – som personuppgiftsansvarig – gör, och inte gör, med personuppgifterna och med vilken rätt samt vad Användaren har för rättigheter m.m. framgår i Invonos integritetspolicy.

Mer information om Invonos användande av cookies och hur de kan stängas av finns i Invonos cookiepolicy. Prestandan och funktionaliteten hos INVONO One och Tjänsterna kommer att försämras om Användaren väljer att inte godkänna Invonos användning av cookies.

Avseende Invonos behandling av personuppgifter i egenskap av personuppgiftsbiträde i samband med Användarens användande av demokontot gäller vad som anges i till ”Kundavtal Bolagskonto” bilagt personuppgiftsbiträdesavtal (dock att eventuella personuppgifter kommer att raderas omedelbart när demokontot återställs till sitt ursprungsläge på sätt som beskrivs i punkt 1 ovan). I personuppgiftsbiträdesavtalet avses härvid Användarvillkoren med ”Kundavtalet”, Användaren med ”Personuppgiftsansvarig”, Invono med ”Personuppgiftsbiträde” och sådan information som Användaren väljer att lägga in i demokontot med ”Kunddata”.

 

5. RÄTTIGHETER OCH REGLER FÖR ANVÄNDNINGEN AV INVONO ONE OCH TJÄNSTERNA

INVONO One och Tjänsterna tillhandahålls av Invono som online prenumerationstjänster (s.k. Software as a Service / SaaS). Prenumerationen på INVONO One innebär endast en – i enlighet med Användarvillkoren, och eventuellt kompletterande kundavtal – begränsad icke exklusiv rätt för Användaren att få tillgång till och använda INVONO One och Tjänsterna.

Äganderätten och alla immateriella rättigheter till INVONO One och Tjänsterna tillhör Invono. Invonos tillhandahållande av INVONO One och Tjänsterna innebär överhuvudtaget ingen överlåtelse eller upplåtelse av några som helst immateriella rättigheter till Användaren. Användaren åtar sig att respektera alla registrerade och icke-registrerade immateriella rättigheter som finns eller visas i INVONO One och Tjänsterna innefattande, men inte begränsat till, patent-, varumärkes- och upphovsrätt. Användaren får endast använda sådana immateriella rättigheter i samband med avtalsenligt användande av INVONO One och Tjänsterna och får inte kopiera, ändra eller på annat sätt hantera programvara eller annat material som hör till INVONO One och Tjänsterna.

Användaren åtar sig att enbart använda INVONO One och Tjänsterna för avsett syfte samt för lagliga ändamål och i enlighet med Användarvillkoren. Användaren åtar sig vidare att inte vid användandet av INVONO One eller Tjänsterna:

(i) använda s.k. robotar, spindlar eller andra automatiska verktyg (utöver vanliga sökmotorer såsom Google);

(ii) otillbörligt söka skada app.invono.se genom för hög belastning eller aktivt störa eller förhindra funktionaliteten i INVONO One;

(iii) distribuera, reproducera, duplicera eller kopiera programvara eller hela eller delar av INVONO One, eller ändra, demontera, avkoda eller kodanalysera programvara eller någon del av INVONO One;

(iv) publicera, ladda upp, distribuera eller sända information med innehåll eller data som är (a) falsk, osann eller missvisande, (b) på något sätt skadlig, diskriminerande, kränkande, hotfull eller olaglig, eller (c) som innebär intrång i tredje mans rättigheter; eller

(v) använda INVONO One för att sända, överföra eller ladda upp filer eller annat innehåll som innehåller virus, korrumperade data, mjukvara eller andra program som kan skada datorer eller annan egendom eller som ger kontroll över annans data eller information.

Utöver vad som framkommer i Användarvillkoren är Användaren skyldig att följa även andra instruktioner som Invono från tid till annan lämnar avseende användandet av app.invono.se, INVONO One eller Tjänsterna.

Invono har rätt att helt eller delvis avbryta åtkomsten till INVONO One och Tjänsterna, i fall då fortsatt tillhandahållande av INVONO One och/eller Tjänsterna innebär eller riskerar att innebära skada för Invono, Invonos kunder eller tredje man.

Invono förbehåller sig rätten – men åtar sig ingen skyldighet – att ta bort innehåll från INVONO One som, enligt Invonos uppfattning, innebär överträdelse av Användarvillkoren eller annars är olämpligt eller skadligt för Invono eller någon annan.

Användaren ansvarar för att Användarens användande av INVONO One eller Tjänsterna inte orsakar skada eller gör intrång i annans rättigheter eller strider mot gällande lagstiftning. För det fall Användaren brister i detta ansvar ska Användaren hålla Invono skadeslöst, även avseende indirekt skada och förlust.

 

6. SUPPORT

Invono lämnar support om frågor rörande funktionaliteten i INVONO One och Tjänsterna. Användaren kan komma i kontakt med supporten via Invonos användarstöd som finns tillgängligt i INVONO One eller direkt via Invonos webbplats support.invono.se.

I Invonos support ingår inte någon rådgivning i frågor avseende tillämpningen av de bakomliggande lagar och regler som gäller för sådan administration m.m. som kan hanteras genom INVONO One och Tjänsterna, såsom aktiebolagsrättsliga frågor etc. Supporten omfattar inte heller frågor av teknisk karaktär eller rättningar på grund av felaktigt användande av INVONO One eller Tjänsterna.

 

7. ANSVARSFRISKRIVNING

Invono gör inga åtaganden avseende att INVONO One – och Tjänsterna, funktionerna och innehållet i INVONO One – kommer att vara fri/fria/fritt från fel, brister, störningar, buggar eller avbrott etc. Det är Användarens ansvar att avgöra om det är lämpligt att använda INVONO One och tjänsterna för att uppnå av Användaren avsett syfte. INVONO One och Tjänsterna tillhandahålls i befintligt skick utan garantier av något slag och används av Användaren på egen risk. Invono tar inte heller ansvar för information, data eller dokumentation i INVONO One eller för Användarens användning av INVONO One eller Tjänsterna.

Användaren bekräftar således att Användaren avstår från alla anspråk mot Invono, dess anställda eller andra representanter hänförliga till direkt eller indirekt skada eller förlust till följd av eller relaterat till användandet av INVONO One eller Tjänsterna. Detta gäller oavsett orsak till sådan skada eller förlust, dvs. oavsett om det beror på avbrott i funktion eller användning, upphörande av funktion eller Tjänst, funktionsfel, fel, bugg, försummelse, ändamålsbrist, virus, förlust av data, information eller dokumentation, otillåten åtkomst, drifts- eller uppkopplingsproblem eller någon annan orsak.

Invonos ansvarsfriskrivning enligt vad som anges ovan i denna punkt 7 gäller dock inte om Invono orsakar Användaren skada eller förlust uppsåtligen eller genom grov oaktsamhet.

 

8. GILTIGHET OCH UPPSÄGNING

Användarvillkoren gäller för all användning av INVONO One och Tjänsterna. Användaren kan när som helst avsluta sitt Personkonto via sin användarsida i INVONO One varvid Användarvillkoren upphör att gälla. Om Användaren är kontoägare för ett Bolagskonto i INVONO One, kan Personkontot dock inte avslutas innan rollen som kontoägare har överförts till någon annan medlem i Bolagskontot.

Invono har rätt att utan föregående varning stänga av Användaren från vidare användande av INVONO One och Tjänsterna om misstanke finns om att Användaren bryter mot Användarvillkoren. För Användare som använder INVONO One och Tjänsterna för annans räkning gäller samma sak vid misstanke om att Användaren bryter mot kundavtal som ingåtts av den för vars räkning sådan användning sker.

 

9. ÄNDRING AV ANVÄNDARVILLKOREN

Invono har rätt att med omedelbar verkan ändra Användarvillkoren och det är alltid de Användarvillkor som från tid till annan finns tillgängliga på Invonos webbplats invono.se som gäller. Nya eller förändrade Användarvillkor som är till väsentlig nackdel för Användaren ska meddelas Användaren antingen via INVONO One eller via brev eller e-post till den respektive adress som Användaren senast har meddelat i INVONO One. Användaren ansvarar själv för att uppdatera sina kontaktuppgifter i INVONO One.

 

10. ÖVRIGT

Detta är en översättning till svenska av Invonos “Terms of Use INVONO One”. Den engelska versionen ska betraktas som den ursprungliga versionen och om det finns skillnader mellan innehållet i denna översättning och det engelska originalet ska den engelska versionen gälla.

Om någon del av Användarvillkoren av någon anledning skulle visa sig vara ogiltig eller inte kan verkställas, betyder detta inte att Användarvillkoren i sin helhet är ogiltiga. Vidare ska parts underlåtenhet att åberopa någon bestämmelse eller rättighet i Användarvillkoren inte uppfattas som att sådan part avsäger sig motsvarande rättighet för framtiden.

 

11. LAGSTIFTNING OCH TVISTELÖSNING

Invono lyder under svensk lag och svensk lag ska tillämpas på Användarvillkoren.

Tvister som uppstår i anledning av Användarvillkoren ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC). SCC:s regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte det omtvistade värdet är högre än 1 miljon kronor. Om det omtvistade värdet uppgår till mer än 1 miljon kronor ska SCC:s Skiljedomsregler tillämpas. Skiljenämnden ska dock under alla omständigheter bestå av en ensam skiljedomare. Det omtvistade värdet omfattar kärandens yrkande i påkallelseskriften samt genkäromål som framställts i svaret över påkallelseskriften.

Skiljeförfarandets säte ska vara Helsingborg och språket i förfarandet ska vara svenska om båda parter är svenska och annars engelska.

Parterna förbinder sig, utan begränsningar i tiden, att inte utan tvingande skäl avslöja förekomsten av eller innehållet i skiljedom i anledning av Användarvillkoren eller information om förhandlingar, skiljeförfarande eller medling i anledning av Användarvillkoren.

Oavsett det ovanstående har part alltid rätt att vända sig till svensk allmän domstol eller annan behörig myndighet om tvistigt kapitalbelopp (utan hänsyn tagen till eventuella motkrav) inte överstiger 100 000 kronor.

 

Rev. 2020