Emissionsstöd

Håll ordning på siffror och personer

Utbildning PRAGMATISK KAPITALANSKAFFNING till onoterade bolag

STOCKHOLM

31 augusti -23

MALMÖ

22 augusti -23
12 september -23

GÖTEBORG

29 augusti -23
26 september -23

Förberedelse

Fyll i data och ladda upp erfoderlig dokumentation

Anmälningssedel

Skapas automatiskt utifrån data du matat in i steg 1

Marknadsföring

Ladda upp material för aktieägare och potentiella investerare

Inbjudan

Välj vem som ska bjudas in till emissionen.

Teckningslista

Översikt över alla anmälningssedlar.

Tilldelning

Fördela aktierna på de som anmält sitt intresse.

Betalning

Pricka av betalningarna vartefter de betalas in.

Registrering

Samla information. Skriver ut och skicka till Bolagsverket.

Korta introduktionsvideos

Emission i 8 steg

Att genomföra en emission kan vara juridiskt krångligt men också administrativt svårt med att hålla rätt på alla siffror och personer som är inblandade.

I Invono One har vi byggt ett processtöd för alla stegen som du går igenom när du skall genomföra en emission. Vi har dessutom samlat en massa råd och tips för dig som är novis och behöver lite extra hjälp på traven.

När man skall genomföra en emission så måste man beakta spridningsförbudet vilket vi förklarar mer om längre ned i detta dokument under rubriken, värdepapperstransaktioner i onoterade bolag.

Först skall vi berätta lite mer om det stöd som du får genom att använda emissionsmodulen i Invono One. Du finner den under menyvalet [Ägarskap]/[Capable Admin]/[Emissionsmodul]. Här hjälper vi dig att administrera allt runt emissionen i åtta olika flikar. Nedan ser du de olika flikarnas innehåll och funktion.

Förberedelser

Mata in alla nyckeltal för en emission. Detta ligger sedan som grund för de övriga stegen i processen. När du valt hur beslutet för emissionen är fattat så ser du vilken dokumentation/beslut som behövs finnas innan ni öppnar emissionen och påbörjar kapitalanskaffningen. Här kan man även ladda upp stämmoprotokoll med bilagor och styrelseprotokoll så att allt finns samlat på ett ställe och redo när emissionen senare skall registreras.

Anmälningssedel

Skapas med hjälp av bl a de siffror som matats in i Förberedelser. Det går också att skriva in kompletterande information till anmälningssedeln (om det är företrädesrätt, hur tilldelning sker, rätt till utdelning, eventuella förbehåll, viktig information och särskilt åtagande). Denna anmälningssedel kan sedan signeras digitalt av de som väljer att anmäla sitt intresse i nyemissionen.

Exempel på vyer

Marknadsföring

Ladda upp det material som skall göras tillgängligt för aktieägare och potentiella investerare. Bestäm vem som har access till materialet genom att välja behörighet för respektive material. Materialet kan t ex vara IM, pitchmaterial, filmer, prognoser mm. Väljer även om ett diagram – som visar hur det går i emissionen – ska visas för investerarna.

 

Skapa intresse

I Invono One kan du skapa intresse för ert företag genom att berätta det unika med ert bolag

Detta gör att fler potentiella investerare kan lägga till ert bolag i sitt dealflow så att ni i framtiden kan erbjuda dem att deltaga i framtida t ex emissioner. Du kan även redovisa specifika nyckeltal till dessa potentiella investerare för att hålla dem uppdaterade om utvecklingen i ert bolag. Nyckeltal är behörighetsstyrda så du kan välja vem de redovisas för (aktieägare, styrelse, ledning, personal, externa intressenter, potentiella investerare etc).

 

Annonser

De annonser som ni lägger upp i Invono One är för att skapa ett generellt intresse för ert bolag. De får ej vara riktade som emissionserbjudande utan mer en översiktlig förklaring om produkt och kundunikitet. Invono kommer att ta bort annonser som strider mot detta.

När ni ska genomföra en nyemission erbjuds ni genom emissionsmodulen i INVONO One att skicka ut erbjudande till potentiella investerare som i förväg aktivt valt att de vill ta del av erbjudande från ert bolag. Ni har kontroll över inbjudan och bjuder in befintliga ägare, investerare (egna) samt investerare (dealflow) var för sig.

Det är ert ansvar som bolag att följa de regelverk som finns runt spridningsförbudet (läs mer nedan).

 

Dealflow

Läs mer om hur ni kan göra bolaget synligt för investerare i deras Dealflow

Inbjudan

Välj vem som ska bjudas in till emissionen. När aktieägare och egna investerare bjuds in kommer dessa att finnas i ett funktionellt CRM-system som gör att du har kontroll på vart i processen de olika investerarna befinner sig. När någon signerat sin teckningssedel syns det i CRM-systemet

De investerare som anmält intresse att ta del av investeringserbjudande från menyvalet Mitt dealflow i är anonyma till dess att de signerar en anmälningssedel. Ni når dessa investerare med ert erbjudande genom att välja Investerare (dealflow) i inbjudan.

Ni kan få fler investerare att visa intresse för ert bolag genom att annonsera i Min portfölj och Mitt dealflow i Invono One. Investerarna väljer om de vill lägga till just ert bolag i Mitt dealflow och de väljer där även aktivt om de vill ta del av framtida bl a emissionserbjudande från ert bolag.

Teckningslista

Anmälningssedlar kan sorteras på befintliga aktieägare, investerare (egna) och investerare (dealflow). Man kan hjälpa investerna att fylla i en anmälningssedel och därefter välja om den ska skickas med mail för e-signering av investeraren eller om den som utför uppdraget skall e-signera den på uppdrag av investeraren.

Tilldelning

Fördela aktierna på de som anmält sitt intresse. Du ser om det är en befintlig aktieägare som skall ha sin pro-rata, du väljer hur eventuell övertilldening sker och du har hela tiden full kontroll på hur mycket som är kvar att tilldela. När all tilldelning är gjord väljer du om du vill stänga emissionen eller delstänga den. Du kan göra flera delstängningar och systemet håller reda på vad som är tilldelat och vad som är kvar att tilldela i nästa steg.

 • När du stängt eller delstängt en emission så skall styrelsen fatta beslut om tilldelning. Detta sker genom att du bilägger pdf om tilldelning till ett styrelsebeslut/protokoll.
 • Därefter ska aktieboken uppdateras, vilket sker med ett knapptryck om aktieboken förs i Invono One. När detta är gjort informeras alla befintliga och nya aktieägare – med ett knapptryck – om att det finns en uppdaterad aktiebok att ta del av i Invono One.
 • Därefter ska avräkningsnotor skickas ut till alla som fått tilldelat aktier. Först skapas alla avräkningsnotor så att du kan granska dessa innan de sänds ut. Därefter sänds de ut med ett knapptryck.

 

Avräkningsnota innehåller

 • Information om bolaget
 • Information om den som tecknat aktierna
 • Information om hur många aktier som tecknas
 • Deras nummerserie i aktieboken,
 • Betalt pris per aktie
 • Belopp som skall erläggas för aktierna.
 • Kontoinformation om vart emissionslikviden skall sättas in

Betalning

Pricka av betalningarna vartefter som de kommer in på bolagets emissionskonto. Du kan skicka påminnelser eller kvittenser med ett knapptryck och när alla betalt så är det bara registrering eller delregistrering kvar.

Registrering

Samla ihop all information och skriver ut den information som skall skickas in till Bolagsverket. Du kan även ladda upp besked från Bolagsverket (ärendet mottaget, eventuella kompletteringar, ärendet registrerat) så att du har all dokumentation om emissionen samlad på ett ställe.
När du stänger emissionen ligger hela paketet med information som en rad när du öppnar Emissionsmodulen. Du kan där skapa en ny emission, öppna en pågående emission och fortsätta arbeta med den eller öppna en historisk emission för att titta på underlagen från den emissionen.

Värdepapper och transaktioner i onoterade bolag

Det är du som representant för bolaget som ställer ut värdepappret – eller du som ägare av värdepappret – som är ytterst ansvarig för att lagen efterföljs och förstår de regler som finns runt handel med värdepapper i onoterade bolag.
Invono är inte rådgivande – eller rekommenderande – gällande enskilda investeringar. Om du är osäker på vad som gäller så rekommenderar vi att du kontaktar en legal rådgivare för att få hjälp med ert specifika fall.
Nedan kan du läsa vad lagen säger och hur INVONO tolkar den.

Aktiebolagslagen (Abl) 1:7

7 § Ett privat aktiebolag eller en aktieägare i ett sådant bolag får inte genom annonsering försöka sprida aktier eller teckningsrätter i bolaget eller skuldebrev eller teckningsoptioner som bolaget har gett ut.

Ett privat aktiebolag eller en aktieägare i ett sådant bolag får inte heller på annat sätt försöka sprida i första stycket angivna värdepapper genom att erbjuda fler än 200 personer att teckna eller förvärva värdepapperen. Detta gäller dock inte om erbjudandet riktar sig enbart till en krets som i förväg har anmält intresse av sådana erbjudanden och antalet utbjudna poster inte överstiger 200.

Förbuden i första och andra styckena gäller inte erbjudanden som avser överlåtelse till högst tio förvärvare. Förbuden gäller inte heller i fråga om aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning. Lag (2005:812).

8 § Sådana värdepapper som anges i 7 § får, så länge bolaget är privat, inte bli föremål för handel på en reglerad marknad, en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller någon annan organiserad marknadsplats. Lag (2007:566).

Vår tolkning

Vi tolkar Abl 7 § som att ett onoterat bolag äger rätt att skapa följare till sitt bolag genom annonsering. Följare som genom inloggning i INVONO One One skapat ett konto för att administrera både portföljbolag man redan investerat i eller målbolag man i framtiden kan tänka sig att investera i.
Den potentiella investeraren kan lägga till bolag i sitt dealflow och väljer med ett aktivt val om man vill ta del av eventuella erbjudanden om nyemissioner eller andra värdepapperstransaktioner från dessa bolag. Det innebär att ett onoterat bolag äger rätt att sprida bolagets emissionserbjudande till fler än 200 personer men man äger INTE rätt att erbjuda fler än 200 aktieposter till dessa investerare. Det är ni som bolag som är ansvariga för att inte erbjuda fler än 200 aktieposter. Emissionsmodulen i INVONO One ger stöd åt såväl onoterade som publika och noterade bolag, vilket gör att vi ej satt en begränsning i antalet erbjudna poster.

Frågor och svar

Hur fungerar ett digitalt möte?

Ett digitalt möte fungerar exakt likadant som ett vanligt möte förutom att man inte ses rent fysiskt. Att använda INVONO One för alla typer av möten är säkert, enkelt och kostnadseffektivt. Oavsett om det gäller ett formellt styrelsemöte i det noterade bolaget eller det informella mötet i en kommitté.

Varför bör mitt företag använda INVONO One?

Att använda INVONO One för alla typer av möten är säkert, enkelt och kostnadseffektivt. Oavsett om det gäller ett formellt styrelsemöte i det noterade bolaget eller det informella mötet i en kommitté. Mötesmodulen kan även användas för att bjuda in till en bolagsstämma.

Jag vill veta mer om INVONO One™!

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Vi kommer att behandla de uppgifter du lämnar i enlighet med vår
Integritetspolicy.

Investeraren och INVONO One

Mitt kontor

En inloggning till dina bolagsengagemang
och överblick över dina investeringar

Min portfölj

Din depåtjänst för de onoterade portföljbolag som du har investerat i.

Mitt dealflow

Skapa ett relevant flöde av potentiella målbolag att investera i.

Captable+

En avancerad CapTable+ som visar information om det valda portföljbolaget i nio olika flikar.

Mina Dokument

Dina personliga dokument