Juridisk information

Välkommen till den juridiska snårskogen! Här finns information för dig som har funderingar kring våra villkor och avtal eller vår hantering av integritets- och säkerhetsfrågor.

Integritetspolicy

Kul att du har hittat till vår policy för behandling av personuppgifter! Vi på Invono tycker att den personliga integriteten är viktig och vi välkomnar därför det utökade integritetsskydd som den europeiska dataskyddsförordningen GDPR innebär.

Men vi vet också att det inte alltid är så lätt att ta till sig den ganska omfattande information som ska lämnas enligt GDPR och att förstå vad den betyder. Vi vill därför börja med att lyfta fram några av huvudprinciperna i vår integritetspolicy innan vi går vidare in på detaljerna.
Policyn har fyra huvudsakliga syften:

  1. Säkerställa att du förstår vilka uppgifter vi samlar in och vad vi gör – och inte gör – med dem.
  2. Förklara hur vi använder uppgifterna, nämligen för att kunna ge dig det du förväntar dig, för att kunna hålla dig informerad om Invonos verksamhet samt för att kunna bygga riktigt bra produkter för bolag och investerare och ge dig bästa möjliga upplevelse av dem.
  3. Informera dig om vårt ansvar och dina rättigheter när det gäller vår behandling av dina personuppgifter.
  4. Klargöra att vi bara använder informationen för att kunna tillhandahålla, informera om och utveckla våra produkter samt att vi aldrig lämnar ut dina personuppgifter till någon annan för något annat syfte.

 

I de fyra punkterna ovan beskrivs vår policy för personuppgifter i ett nötskal. Inte så krångligt, eller hur! Läs emellertid gärna igenom hela policyn noga så att du får full klarhet i vår hantering av dina personuppgifter och tveka inte att höra av dig om du har några funderingar.

 

Parter och ansvaret för behandlingen av dina personuppgifter

kunna kommunicera med eller leverera tjänster till dig eller ditt bolag – och det är i huvudsak hanteringen av sådana personuppgifter som beskrivs nedan.

När det gäller Invonos molntjänst INVONO One så är Invono alltså ansvarigt för behandling av sådana personuppgifter som Invono samlar in när någon registrerar ett konto, loggar in, redigerar sin användarprofil eller kontaktuppgifterna i en bolagsprofil, lämnar betalningsuppgifter eller använder supportfunktionen. All annan behandling av personuppgifter i INVONO One, t.ex. i samband med skapandet av en digital aktiebok, vid uppladdningen av ett anställningsavtal eller under en process för elektronisk signering av dokument, är den som innehar det konto i INVONO One där behandlingen sker eller initieras ansvarig för. För sådana personuppgifter är Invono personuppgiftsbiträde till den som skapat konto i INVONO One och vidtar tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att personuppgifterna ska kunna behandlas säkert och lagenligt i INVONO One. Du kan läsa mer om våra säkerhetsåtgärder i Invonos Datasäkerhetsbeskrivning.

 

Vilka personuppgifter behandlar vi och varför?

 
Kontaktförfrågan, nyhetsutskick och seminarier m.m.

På Invonos webbplats finns det möjlighet att registrera sig som mottagare av nyhetsinformation, anmäla intresse för våra seminarier, event och informationsträffar, anmäla sig till vår webbdemo eller till specifika seminarier och event etc. samt fylla i en kontaktförfrågan.

De personuppgifter (kontaktuppgifter såsom e-post) som du lämnar i samband med registrering eller anmälan enligt ovan kommer i varje enskilt fall att sparas och behandlas av Invono – eller den Invono anlitar – i syfte att; besvara en kontaktförfrågan, administrera utskick av nyhetsbrev eller inbjudningar/information om seminarier och liknande till dig, respektive tillhandahålla webbdemo eller specifikt seminarium/event etc. för dig. Om du inte tillhandahåller de efterfrågade personuppgifterna kommer Invono följaktligen inte ha möjlighet att återkomma till dig, tillhandahålla webbdemo eller specifikt seminarium/event etc. för dig eller skicka några nyhetsbrev eller inbjudningar/information till dig.

 

Investerarnätverket

På Invonos webbplats finns det även möjlighet att anmäla sig till vårt investerarnätverk. Om du anmäler dig till investerarnätverket kommer de personuppgifter som du lämnar i samband med anmälan (såsom kontaktuppgifter, investeringsbelopp, intresseområden m.m.) att sparas och behandlas av Invono i syfte att kunna skicka information till dig och kontakta dig avseende relevanta investeringsmöjligheter samt för att kunna bjuda in dig till relevanta event, seminarier och investeringspitchar etc. Om du inte tillhandahåller de efterfrågade personuppgifterna kommer Invono följaktligen inte ha möjlighet att återkomma till dig med information/inbjudningar angående investeringsmöjligheter.

 

Invonos digitala plattform INVONO One och Invonos tjänst för e-signering av dokument

Invono sparar och använder de personuppgifter som lämnas vid skapande av konto i INVONO One (personnummer, namn, e-post, lösenord och i vissa fall kontokortsuppgifter) liksom senare uppdateringar, ändringar och/eller kompletteringar av sådana personuppgifter som kan göras i användarprofilen (profilbild, telefonnummer, adress, språkinställning). Invono sparar och använder även det unika Invono-ID som skapas för alla personer som använder INVONO One.

När skapande av konto eller inloggning sker med hjälp av BankID behandlar Invono även sådana personuppgifter som BankID delar med Invono, nämligen uppgifter om vilken bank som utfärdat ditt BankID, teknisk information om IP-adress, typ av BankID, typ och version av mobiltelefon eller dator samt geografisk platsinformation vid tillfället du använder BankID.

Personuppgifter som lämnas i samband med skapande av konto – och eventuella ändringar/kompletteringar av dessa – samt uppgifter som lämnas i samband med användande av BankID behandlas av Invono för att: skapa kontot; identifiera användare; göra det möjligt för personer att logga in i och använda INVONO One med däri förekommande tjänster och funktioner; göra det möjligt för bolag som använder INVONO One att koppla personer som använder INVONO One till sina bolagskonton för att t.ex. registrera dem som aktieägare, tilldela dem viss behörighet till bolagets konto eller kommunicera viss information till dem; hantera betalningen – i förekommande fall – för konto i INVONO One; samt kunna erbjuda introduktion/demonstration och meddela nyheter och uppdateringar om INVONO One.

När du använder INVONO One eller Invonos tjänst för e-signering av dokument, kan Invono även samla information om hur INVONO One eller e-signeringstjänsten nås och används (t.ex. t.ex. hur mycket tid du spenderar på vilka sidor och vilka länkar du väljer att klicka på) samt om tekniska data (t.ex. IP adress, skärmstorlek, webbläsare och språkinställning). Denna information behandlas av Invono dels för att vi ska kunna använda sådan direkt feedback i vår utveckling för få INVONO One att fungera bättre och bli mer relevant och användarvänligt samt dels för att förhindra eller förebygga missbruk av INVONO One samt underlätta utredning av eventuella behörighetsöverskridanden och/eller rättighetsintrång.

När det gäller personnummer så behandlar vi bara det när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet, nödvändigt för säker identifiering eller om det finns något annat beaktansvärt skäl. Vi minimerar alltid användandet av personnummer i så stor utsträckning som möjligt genom att, i de fall det är tillräckligt, istället använda andra mindre skyddsvärda uppgifter.

 

Support avseende INVONO One och Invonos tjänst för e-signering av dokument

Invono är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du delar med oss när du har en fråga om INVONO One eller e-signeringstjänsten eller kontaktar oss via vår supportfunktion. Personuppgifterna sparas och behandlas av Invono för att kunna svara på frågor och tillhandahålla support avseende INVONO One och e-signeringstjänsten. Mängden och karaktären på personuppgifter kan variera beroende på dels vilken kommunikationskanal som används, dels vilka personuppgifter som du väljer att inkludera i frågan/kontakten. Kategorier av personuppgifter är oftast kontaktuppgifter samt ärendet i sig som ostrukturerat material.

 

E-post

I de fall e-postmeddelanden som skickas till Invono innehåller personuppgifter innebär Invonos mottagande och vidare hantering av sådan e-post att vi behandlar personuppgifterna. E-post innehåller nästan alltid personuppgifter eftersom själva e-postadressen i sig oftast är en personuppgift. All annan information i meddelandet som kan kopplas till en enskild person är också personuppgifter.

Eftersom innehållet i inkommande e-post oftast är okänt när e-posten kommer in till Invono så behandlar vi inledningsvis personuppgifter i inkommande e-post genom att ta emot och läsa e-posten för att kunna bedöma om vi ska vidta några vidare åtgärder med anledning av e-postmeddelandet och i så fall vilka.
Invono kan även komma att behandla personuppgifter, såsom e-postadresser och namn, genom att skicka e-post i syfte att t.ex. besvara inkommande e-post, ställa en specifik fråga eller initiera – eller kommunicera avseende – ett specifikt ärende.

Den efterföljande behandlingen av inkommande respektive utgående e-post kan bestå i radering av e-posten och/eller andra åtgärder som kan variera beroende på det individuella innehållet i varje e-postmeddelande. Om Invono efter att ha läst ett inkommande e-postmeddelande – eller efter att ha skickat ett e-postmeddelande – bedömer att Invono behöver vidta några andra åtgärder än att radera e-postmeddelandet, så kommer Invono att avgöra från fall till fall vilken vidare behandling som är laglig och ska vidtas samt kommer vi att hantera e-posten på det sätt som innebär minsta möjliga spridning och lagringstid av personuppgifterna. Invono kommer även att göra en säkerhetsmässig bedömning från fall till fall av om det är lämpligt att fortsätta korrespondensen/behandlingen via e-post eller om det ska ske på annat sätt.

Om ett e-postmeddelande som skickas till oss innehåller uppgifter om en tredje person så kommer Invono bara att informera sådan tredje person om att vi behandlar personuppgifter om hen för det fall; (i) det framgår av informationen i e-postmeddelandet vem personen är, (ii) det inte krävs några större ansträngningar att få tag i personen, samt(iii) de uppgifter om personen som e-posten innehåller är av känslig karaktär.

När det gäller e-post som skickas från Invono så undviker Invono i möjligaste mån att inkludera känsliga uppgifter om tredje person i e-postmeddelanden. Om e-post från Invono ändå skulle innehålla sådan information så kommer sådan tredje person att informeras.

 

Affärsnytta för Invono

De personuppgifter som lämnas i samband med anmälningar och registreringar på Invonos webbplatser invono.se och app.invono.se kan även komma att användas för informations- och marknadsföringsutskick från Invono och interna marknadsundersökningar samt som underlag för Invonos marknads- och kundanalyser, affärs- och produktutveckling samt statistik.

 

Cookies

När du använder Invonos webbplats samlar Invono även, med hjälp av så kallade cookies, information om hur webbplatsen nås och används samt om tekniska data avseende IP-adress(er), webbläsare, enhet(er) och operativsystem. Genom att använda vår webbplats samtycker du till att vi använder oss av cookies i enlighet med Invonos cookiepolicy.

 

Med vilken rätt behandlar vi dina personuppgifter?

 

Kontaktförfrågan, investerarnätverket, nyhetsutskick och seminarier m.m.

Behandlingen grundar sig på en intresseavvägning. Behandlingen är enligt Invonos bedömning nödvändig för vårt berättigade intresse att besvara en kontaktförfrågan eller tillhandahålla en webbdemo eller ett specifikt seminarium/event etc. respektive administrera utskick av nyhetsbrev, information och inbjudningar till dig i enlighet med ditt önskemål att bli kontaktad eller få delta i en webbdemo eller ett specifikt seminarium/event etc. respektive ta emot utskick.

 

Invonos digitala plattform INVONO One och Invonos tjänst för e-signering av dokument

Invonos behandling av personuppgifter i egenskap av personuppgiftsansvarig grundar sig på avtal mellan den vars personuppgifter Invono behandlar och Invono enligt vilket Invono åtar sig att tillhandahålla INVONO One och dess tjänster. Behandlingen är nödvändig för att Invono ska kunna fullfölja sitt avtalsåtagande.

När det gäller Invonos behandling av personuppgifter för att analysera användarnas beteende i INVONO One och e-signeringstjänsten så grundar sig denna på en intresseavvägning och är nödvändig för Invonos berättigade intresse av att dels löpande förbättra INVONO One och e-signeringstjänsten, samt dels undvika och förhindra att INVONO One eller e-signeringstjänsten missbrukas.

 

Support avseende INVONO One och Invonos tjänst för e-signering av dokument

Behandlingen grundar sig – beroende på vilka personuppgifter som behandlas – dels på avtal med den vars personuppgifter Invono behandlar enligt vilket Invono åtar sig att tillhandahålla support avseende INVONO One och e-signeringstjänsten, dels på en intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att Invono ska kunna fullfölja sitt avtalsåtagande respektive för vårt berättigade intresse av att kunna tillhandahålla relevant support till våra kunder.

 

E-post

När det gäller inkommande e-post grundar sig den inledande behandlingen (mottagandet och genomläsningen) av e-posten på en intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för Invonos berättigade intresse av att hantera inkommande e-post.

När det gäller avsändande av utgående e-post från Invono och efterföljande behandling av såväl inkommande som utgående e-post gäller följande. Efterföljande behandling kan bestå i radering av e-posten och/eller andra åtgärder som kan variera beroende på det individuella innehållet i varje e-postmeddelande. Behandling i form av radering grundar sig på Invonos rättsliga förpliktelse att minimera sin personuppgiftsbehandling i enlighet med GDPR. Vilket rättsligt stöd Invono har för annan behandling än radering (inklusive avsändandet av utgående e-post) beror på innehållet i e-postmeddelandet och på vilken eventuell relation Invono har med avsändaren. För det fall e-postmeddelandet kommer från, eller skickas till, en person (eller indirekt ett bolag) som Invono har en avtalsrelation med kan behandlingen grunda sig på avtalet. I annat fall grundar sig behandlingen oftast på en intresseavvägning där behandlingen enligt Invonos bedömning är nödvändig för vårt berättigade intresse i det enskilda fallet.

 

Affärsnytta för Invono

Även Invonos behandling av dina personuppgifter för informations- och marknadsföringsändamål, för interna marknadsundersökningar och som underlag för Invonos marknads- och kundanalyser, affärs- och produktutveckling samt statistik grundar sig på en intresseavvägning. Enligt Invonos bedömning är behandlingen nödvändig för vårt berättigade intresse att dels marknadsföra våra produkter och tjänster, dels analysera och utveckla vår verksamhet.

 

Hur länge behandlar vi dina personuppgifter?

 

Kontaktförfrågan

Personuppgifter som lämnas i samband med en kontaktförfrågan lagras av Invono till dess återkoppling har skett.

 

Nyhetsutskick och seminarier m.m.

Personuppgifter som lämnas i samband med registrering för nyhetsutskick eller intresseanmälan för seminarier, event och informationsträffar lagras av Invono till dess du avregistrerar dig från den aktuella tjänsten. Efter avanmälan kommer Invono dock att fortsätta att behandla den e-post du lämnade i samband med registreringen i syfte att på teknisk väg säkerställa att inte ytterligare utskick av nyhetsbrev eller inbjudningar/information om seminarier och liknande skickas till dig. Om Invono inte sparar din e-post kommer Invono inte att kunna säkerställa att inte ytterligare nyhetsbrev eller inbjudningar/information skickas till dig. Den fortsatta behandlingen av din e-post är enligt Invonos bedömning nödvändig för Invonos berättigade intresse att hindra utskick av nyhetsbrev, information och inbjudningar till dig i enlighet med ditt önskemål att inte längre ta emot sådana utskick.

Notera att Invono fortfarande behöver kunna kommunicera med dig via e-post om du använder INVONO One eller Invonos tjänst för e-signering av dokument. Om du har lämnat samma e-postadress vid registrering för nyhetsutskick som i ditt konto i INVONO One (eller om den e-postadressen har angetts av annan i en e-signeringsprocess) så kommer en avregistrering enligt ovan inte innebära att vi upphör med utskick till den aktuella e-postadressen som är relaterade till dig som användare i INVONO One eller e-signeringstjänsten.

Personuppgifter som lämnas i samband med anmälan till ett specifikt seminarium/event etc. raderas av invono inom en rimlig tid efter genomförandet av eventet/seminariumet etc.

När det gäller personuppgifter som samlats in inför en webbdemo så sparas dessa under ett års tid från det inledande webbmötet för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande på bästa sätt och tillhandahålla relevant demonstration/support.

 

Investerarnätverket

Personuppgifter som lämnas i samband med anmälan till investerarnätverket lagras av Invono till dess du avanmäler dig från nätverket.

 

Invonos digitala plattform INVONO One och Invonos tjänst för e-signering av dokument

Personuppgifter som lämnas i samband med registrering av konto i INVONO One – eller vid ändring/komplettering av sådana uppgifter – sparas så länge det finns en kundrelation eller är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i denna policy. Vid avtalets upphörande kommer kontot i INVONO One att avslutas och Invono kommer inte att behandla personuppgifterna för egen räkning längre. Om personuppgifterna inte behandlas för någon annan än Invonos räkning kommer personuppgifterna att raderas inom en rimlig tid efter avtalets upphörande såvida inte lagring av personuppgifterna krävs enligt tillämplig lag.

Personuppgifter som BankID delar med Invono i samband med skapande av konto eller inloggning med hjälp av BankID behandlas bara tillfälligt av Invono i samband med det aktuella användandet av BankID.

De uppgifter som behandlas för att dels förbättra INVONO One och e-signeringstjänsten, dels förhindra eller förebygga missbruk av INVONO One eller e-signeringstjänsten behandlas så länge det är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i denna policy.

För det fall motsvarande personuppgifter även används av bolag som använder INVONO One, t.ex. i aktieboken eller bolagshandlingar, kommer personuppgifterna att fortsätta behandlas för sådant bolags räkning varvid Invono endast agerar som personuppgiftsbiträde. Eventuell profilbild och/eller kontokortsuppgifter kommer dock alltid att raderas i samband med avtalets upphörande.

Oaktat det ovanstående kan personuppgifter även komma att sparas efter en avslutad kundrelation eller e-signeringsprocess om Invono har ett berättigat intresse av att spara sådana uppgifter som bevismaterial i en pågående eller befarad tvist med kunden eller för att undersöka en säkerhetsfråga. Uppgifterna anonymiseras då så långt som möjligt samt begränsas lagringen till ett system till vilket behörigheten är begränsad till den eller de personer som hanterar tvisten respektive säkerhetsfrågan.

 

Support avseende INVONO One och Invonos tjänst för e-signering av dokument

För det fall e-posten inte föranleder några vidare åtgärder från Invonos sida kommer e-postmeddelandet att raderas inom en rimlig tid efter det att e-postmeddelandet kom in till eller skickades från Invono.
För det fall Invono behandlar e-posten på annat sätt än genom att radera den så beror det på innehållet i e-posten samt den fortsatta behandlingen och ändamålen med densamma hur länge e-posten och personuppgifterna i densamma kommer att sparas. För det fall e-postmeddelandet kommer från, eller skickas till, en person (eller indirekt ett bolag) som Invono har en avtalsrelation med kan e-posten komma att sparas så länge avtalsrelationen består. Om ett e-postmeddelande som innehåller personuppgifter ska sparas under en något längre tidsperiod kommer Invono särskilt att överväga om personuppgifterna bör överföras till något annat system än e-postsystemet. I så fall ska e-postmeddelandet raderas inom en rimlig tid efter sådan överföring.

Oaktat det ovanstående kan personuppgifter även komma att sparas om lagring krävs enligt tillämplig lag eller om Invono har ett berättigat intresse av att spara sådana uppgifter som bevismaterial i en pågående eller befarad tvist. Uppgifterna anonymiseras då så långt som möjligt samt begränsas lagringen till ett system till vilket behörigheten är begränsad till den eller de personer som hanterar tvisten.

 

E-post

För det fall e-posten inte föranleder några vidare åtgärder från Invonos sida kommer e-postmeddelandet att raderas inom en rimlig tid efter det att e-postmeddelandet kom in till eller skickades från Invono.

För det fall Invono behandlar e-posten på annat sätt än genom att radera den så beror det på innehållet i e-posten samt den fortsatta behandlingen och ändamålen med densamma hur länge e-posten och personuppgifterna i densamma kommer att sparas. För det fall e-postmeddelandet kommer från, eller skickas till, en person (eller indirekt ett bolag) som Invono har en avtalsrelation med kan e-posten komma att sparas så länge avtalsrelationen består. Om ett e-postmeddelande som innehåller personuppgifter ska sparas under en något längre tidsperiod kommer Invono särskilt att överväga om personuppgifterna bör överföras till något annat system än e-postsystemet. I så fall ska e-postmeddelandet raderas inom en rimlig tid efter sådan överföring.

Oaktat det ovanstående kan personuppgifter även komma att sparas om lagring krävs enligt tillämplig lag eller om Invono har ett berättigat intresse av att spara sådana uppgifter som bevismaterial i en pågående eller befarad tvist. Uppgifterna anonymiseras då så långt som möjligt samt begränsas lagringen till ett system till vilket behörigheten är begränsad till den eller de personer som hanterar tvisten.

 

Dina rättigheter

 

Du kan när som helst begära att dina personuppgifter rättas eller raderas eller att behandlingen som rör dig begränsas. I vissa fall kan du även ha rätt att få dina personuppgifter flyttade (dataportabilitet). Du kan även kostnadsfritt, åtminstone en gång per år, få uppgift om vilka personuppgifter som Invono behandlar om dig och få tillgång till dessa.

Du har vidare rätt att, när som helst, invända mot att personuppgifterna används för direktmarknadsföring. Användare har även rätt att invända mot sådan behandling av personuppgifter som sker i samband med supportärenden (avser uppgifter om annan än den som vänt sig till supporten), för marknadsföringsändamål, för interna marknadsundersökningar och som underlag för Invonos marknads- och kundanalyser, affärs- och produktutveckling samt statistik, om du anser att Invono inte har något berättigat intresse av att behandla personuppgifterna för sådana ändamål.

Du har slutligen rätt att ge in klagomål avseende Invonos behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

Du kan alltid kontakta Invono enligt nedan för mer information om dina rättigheter.

 

Till vilka delar Invono med sig av dina personuppgifter?

 

Invono kan vara ålagt att spara vissa uppgifter samt i vissa fall lämna uppgifter till myndigheter i enlighet med tillämplig lag. Invono anlitar även vissa samarbetspartners och underleverantörer både inom och utanför EU/EES, t.ex. för att lagra information på servrar, hantera utskick av nyhetsbrev och kunna tillhandahålla support avseende INVONO One. Dessa samarbetspartners och underleverantörer kommer att få del av sådana personuppgifter som är nödvändiga för att de ska kunna utföra sina uppdrag för Invono och deras behandling av personuppgifter för Invonos räkning regleras av personuppgiftsbiträdesavtal mellan Invono och respektive samarbetspartner/underleverantör. En fullständig översikt över Invonos relevanta samarbetspartners/underleverantörer – och platserna för deras respektive personuppgiftsbehandling – finns intagen sist i denna policy.

När det gäller personuppgifter som lämnas vid skapande av konto i INVONO One – och eventuella ändringar/kompletteringar av dessa – så kan de användas för att göra det möjligt för bolag som använder INVONO One att koppla personer till sina bolagskonton för att t.ex. registrera dem som aktieägare, tilldela dem viss behörighet till bolagets konto eller kommunicera viss information till dem.

Utöver de eventuella situationer som nämns ovan delar inte Invono med sig av personuppgifter till tredje part samt skyddar Invono dina personuppgifter enligt god standard och praxis. Du kan läsa mer om Invonos säkerhetsåtgärder i Invonos Datasäkerhetsbeskrivning.

 

Information om den personuppgiftsansvarige

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter enligt ovan är Invono AB, org. nr 556987-2335, med adress Drottninggatan 13, 252 21 Helsingborg.

 

Samarbetspartners och underleverantörer (underbiträden till Invono)*

Företag och org. nrPlats för behandling av personuppgifter (land)UppgiftMekanism för tredjelandsöverföring
Kund-o ABIrlandChattsupportEU:s standardavtalsklausuler (SCC )
Stripe Payments Europe, Ltd. USABetalningstjänsterEU:s standardavtalsklausuler (SCC )
Google Commerce LimitedTysklandLagring av data i INVONO One på serverEj relevant (inom EU)
Amazon Web Services Inc.TysklandLagring av backupdata i INVONO One, och annan data, på serverEj relevant (inom EU)
HelpScout PBCUSA SupporttjänsterEU:s standardavtalsklausuler (SCC)
Comator AB
Sverige
Informations- och marknadstjänster samt affärs- och produktutvecklingEj relevant (inom EU)
Web Guide Partner Scandinavia ABSverige
Digital marknadsföring (SEO)Ej relevant (inom EU)
ZNQ Media Group ABSverigeDigital marknadsföringEj relevant (inom EU)
Torbjörn Lindgren ABSverigeFörsäljnings- och nätverkstjänster samt affärs- och produktutvecklingEj relevant (inom EU)
Apsis International ABInom EUInformations- och marknadstjänsterEj relevant (inom EU)
Asana, Inc.USAIntern ärendehantering och projektstyrningEU:s standardavtalsklausuler (SCC)
Skype Communications S.à.r.l. (Microsoft Corporation)USA
KommunikationstjänsterEU:s standardavtalsklausuler (SCC)
LogMeIn Ireland Limited Bl.a. USA, Nederländerna Hongkong, Indien, Kina och BrasilienKommunikationstjänster
(GoToMeeting)
EU:s standardavtalsklausuler (SCC)
Ballou Internet Services AB (Ballou AB)SverigeLagring av data på serverEj relevant (inom EU)
Hotjar LimitedMalta
Insamling och lagring av pseudonymiserad data från INVONO One om våra användares beteende och deras enheter Ej relevant (inom EU)
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)Sverige Tillhandahållande av e-legitimation för elektronisk identifiering och elektroniska underskrifterEj relevant (inom EU)

 

* Information om företag som har placerat så kallade tredjepartscookies på Invonos webbplats finns i Invonos cookiepolicy.