Juridisk information

Välkommen till den juridiska snårskogen! Här finns information för dig som har funderingar kring våra villkor och avtal eller vår hantering av integritets- och säkerhetsfrågor.

Friskrivning


Information som publiceras på Invonos webbplats (invono.se/app.invono.se) är endast avsedd som allmän information och utgör inte, och ska heller inte användas som, juridisk eller annan professionell rådgivning. Det finns risk att innehållet inte är uttömmande, uppdaterat eller korrekt.

Eventuellt användande av information som publicerats på Invonos webbplats (invono.se/app.invono.se) sker helt på användarens egen risk. Invono tar inget ansvarar för inkorrekt eller ofullständig information på Invonos webbplats, eller för någon som helst skada som uppkommit på grund av åtgärder eller beslut baserade på sådan information. Detsamma gäller för information på annan webbplats med länk till eller från Invonos webbplats.

 

Disclaimer


Information published on Invono’s website (invono.se/app.invono.se) should only be regarded as general information and does not constitute, and should not be used as, legal or other professional advice. There is a risk that the content is not exhaustive, updated or accurate.

Any use of information published on Invono’s website (invono.se/app.invono.se) is entirely at the user’s own risk. Invono accepts no responsibility for incorrect or incomplete information on Invono’s website, or for any damage whatsoever caused by actions or decisions based on such information. The same applies to or information on another website with a link to or from the Invono website.