Juridisk information

Välkommen till den juridiska snårskogen! Här finns information för dig som har funderingar kring våra villkor och avtal eller vår hantering av integritets- och säkerhetsfrågor.

Kundavtal Bolagskonto

 

1. BAKGRUND OCH AVTALSBUNDENHET

1.1. Invono AB, org. nr 556987-2535 (”Invono”) tillhandhåller en digital plattform (”INVONO One”) med funktioner och tjänster för dels översikt och uppföljning av ägande i onoterade bolag, dels digitala företagstjänster för hantering av ägarskap, dokument, möten, behörighetsstyrning och uppgifter. Invono tillhandahåller INVONO One och tjänsterna online som Software as a Service-tjänster (SaaS) via Invonos webbplats, app.invono.se.

1.2. Tjänsterna tillgängliggörs genom två olika typer av konton som kan skapas i INVONO One. Personkonto för alla fysiska personer som använder INVONO One och Bolagskonto för företag och organisationer som vill använda företagstjänsterna i INVONO One.

1.3. Personkonto tillhandahålls gratis medan Bolagskonto erbjuds i fyra olika nivåer (Free, Lite, Standard och Premium) som är prissatta efter mängden lagringsutrymme samt vilka tjänster och funktioner i INVONO One som ingår. I samtliga nivåer av Bolagskonto ingår ett obegränsat antal Kundmedlemmar (enligt definitionen i punkt 4.5 nedan och i korthet de fysiska personer som ingår i ett eller flera team i Bolagskontot). Kunden (enligt definitionen i punkt 1.4 nedan) kan när som helst växla mellan de olika nivåerna av Bolagskonto. När begreppet ”Bolagskonto” används i detta avtal avses dels det specifika Bolagskontot – som Kunden har skapat i det enskilda fallet – som sådant, samt dels alla tjänster och funktioner som från tid till annan finns tillgängliga i Kundens Bolagskonto i INVONO One.

1.4. Detta av Invono framtagna avtal inklusive bilaga – eller den senare version som gäller enligt punkt 13.1 nedan – (”Kundavtalet”) konstituerar ett avtal mellan Invono och det bolag, förening eller annan organisation som skapar ett Bolagskonto i INVONO One (”Kunden”). Kundavtalet reglerar villkoren för Invonos tillhandahållande av Bolagskonto och Kundens användande av Bolagskonto. Kundavtalet anses godkänt och accepterat av Kunden i och med att Kunden fyller i en ruta för ändamålet på app.invono.se i samband med att Kunden skapar ett Bolagskonto på app.invono.se. Kunden åtar sig således därigenom, i förhållande till Invono, att följa villkoren i Kundavtalet. Under förutsättning att Kunden fyller i nämnda ruta och skapar ett Bolagskonto åtar sig även Invono, i förhållande till Kunden, att följa villkoren i Kundavtalet. I och med Kundens ifyllande av för ändamålet avsedd ruta är parterna alltså ömsesidigt bundna av sina respektive förpliktelser i Kundavtalet.

1.5 För användandet av Bolagskonto gäller förutom Kundavtalet även Invonos allmänna användarvillkor för INVONO One (”Användarvillkoren”) samt villkoren för Invonos e-signeringstjänst (”Terms of Service eSigning”), som anses godkända och accepterade av Kunden i och med ingåendet – eller komplettering genom senare version – av Kundavtalet enligt punkt 1.4 ovan. I Användarvillkoren avses då Kunden med ”Användaren” och i Terms of Service eSigning avses Kunden med ”User”. Vid motstridigheter mellan Kundavtalet och Användarvillkoren respektive Terms of Service eSigning gäller Kundavtalet med högre prioritet och vid motstridigheter mellan Användarvillkoren och Terms of Service eSigning gäller Användarvillkoren med högre prioritet.

 

2. PRIS OCH BETALNING FÖR BOLAGSKONTO, TILLÄGGSTJÄNSTER OCH E-SIGNERING

2.1. Bolagskonto tillhandahålls i fyra olika nivåer där den första nivån ”Free” är helt kostnadsfri, medan nivåerna ”Standard”, ”Lite”  och ”Premium” är betaltjänster. I samtliga nivåer av Bolagskonto ingår ett obegränsat antal Kundmedlemmar och aktieägare. Däremot skiljer sig det tillgängliga lagringsutrymmet samt de tjänster och funktioner som ingår mellan de olika nivåerna.. För Bolagskonto på betalnivå kan extra lagringsutrymme även köpas till som en tilläggstjänst mot separat ersättning.

2.2. För varje e-signering som görs på Kundens initiativ (dvs. e-signeringsprocesser initierade av Kunden via dennes Bolagskonto) tillkommer en extra kostnad för Kunden i de fall en sådan autentiseringsmetod används som innebär en kostnad för Invono (f.n. BankID). För e-signering med kostnadsfri teknik (såsom e-post) debiteras Kunden däremot ingen extra kostnad.

2.3. Såvida inte parterna kommit överens om annat gäller den information om;

dels priserna för de olika nivåerna av Bolagskonto,

dels vilket lagringsutrymme samt vilka tjänster och funktioner som ingår för varje nivå av Bolagskonto,

dels priserna för sådan e-signering som innebär en tilläggskostnad enligt punkt 2.2 ovan, samt

dels priserna för olika tilläggstjänster,

som vid var tid finns publicerade på Invonos webbplats invono.se.

2.4. Samtliga priser häri och på invono.se anges exklusive moms. Kunden ansvarar för moms samt andra skatter och offentliga avgifter som utgår eller kan komma att utgå med avseende på Bolagskonto inklusive eventuella tilläggskostnader och tilläggstjänster.

2.5. Priset för Bolagskonto på betalnivå och eventuella tilläggstjänster betalas månads- eller årsvis i förskott. Första betalningstillfället infaller vid den tidpunkt då Kunden aktiverar nivå Standard, Lite eller Premium i sitt Bolagskonto. Om t.ex. Kunden aktiverar nivå Standard i sitt Bolagskonto den 10 april och väljer en månadsprenumeration ska Kunden vid detta tillfälle i förskott betala månadskostnaden för nivå Standard, dvs. till och med den 9 maj. Priset för Bolagskonto nivå Standard kommer därefter att debiteras varje månad på den kalenderdag som motsvarar den första betalningsdagen för Bolagskonto (”Debiteringsdatum”). Motsvarande gäller årsvis för det fall Kunden har valt en årsprenumeration. I vissa fall kan Debiteringsdatumet ändras, t.ex. om Kundens månadsprenumeration började på ett datum som inte finns under en given månad.

2.6. Priset för sådan e-signering som innebär en tilläggskostnad enligt punkt 2.2 ovan betalas från en av Kunden i förskott laddad betalningspott för detta syfte. Potten fylls på genom kortbetalning direkt i INVONO One.

2.7. Kunden kan när som helst växla mellan de olika nivåerna av Bolagskonto samt lägga till eller ta bort sådana tilläggstjänster som finns tillgängliga för den aktuella nivån av Bolagskonto. Byte till en annan nivå – eller tillägg/borttagande av tilläggstjänst – får genomslag vid nästa månads-/årsdebitering. Om Kunden uppgraderar till en dyrare nivå – eller lägger till en tilläggstjänst – under en pågående betalningsperiod kommer mellanskillnaden för den kvarvarande tiden i den innevarande betalningsperioden att debiteras separat vid tidpunkten för förändringen. Om Kunden nedgraderar till en billigare nivå – eller tar bort en tilläggstjänst – under en pågående betalningsperiod sker ingen återbetalning avseende hela eller delar av redan inbetald avgift för innevarande betalningsperiod.

2.8. Det går inte att nedgradera till nivå ” Free” om mängden Kunddata (enligt definitionen i punkt 4.3 nedan) överskrider den högsta tillåtna datamängden för Free-nivån. Vid en nedgradering till ett annat Bolagskonto på betalnivå kan Kunden – om Kunddatan överskrider den tillåtna mängden för den nivå som Kunden önskar nedgradera till – välja mellan att köpa till extra lagringsutrymme som en tilläggstjänst eller att radera erforderlig mängd Kunddata före nedgraderingen.

2.9. Betalning för Bolagskonto och eventuella tilläggstjänster sker genom kortbetalning direkt i INVONO One. Kunden ska tillhandahålla de för betalning nödvändiga uppgifterna från ett aktuellt och giltigt betalkort och godkänner – såvida inte Bolagskonto har sagts upp i enlighet med Kundavtalet, eller Kunden har ändrat prenumerationen till nivå Free ) före Debiteringsdatumet – att avgiften för nästa månads-eller/årsvisa betalningsperiod debiteras från kortet på Debiteringsdatumet. Om en sådan kortdebitering av någon anledning skulle misslyckas åtar sig Kunden att på anfordran genast uppdatera sin betalningsinformation så att en korttransaktion kan genomföras.

2.10. Invono har rätt att under avtalstiden förändra; dels priset för de olika nivåerna av Bolagskonto, dels mängden lagringsutrymme samt innehållet av tjänster och funktioner i de olika nivåerna av Bolagskonto, dels tilläggspriset för viss e-signering, samt dels priset för olika tilläggstjänster. En ökning av priset för – eller en reducering av innehållet i – någon nivå av Bolagskonto eller för någon tilläggstjänst ska meddelas skriftligen av Invono senast tio (10) dagar innan prisförändringen träder i kraft. Om Kunden inte säger upp Kundavtalet i enlighet med punkt 3.1 nedan gäller det nya priset för sådan betalningsperiod som påbörjas efter det att prisförändringen har trätt i kraft.

2.11. Oaktat det ovanstående har Invono rätt att höja priset med omedelbar verkan om höjningen är direkt hänförlig till externa faktorer såsom förändring av valutakurs, skatt eller liknande allmän pålaga samt vid annan liknande omständighet utom Invonos kontroll som påverkar kostnaden för tillhandahållande av Bolagskonto.

2.12. Om Kunden är i dröjsmål med betalning för Bolagskonto debiteras lagstadgad dröjsmålsränta från förfallodagen. Vid sådant dröjsmål har Invono även rätt att tillfälligt stänga av Kundens tillgång till Bolagskonto till dess samtliga förfallna belopp erlagts; och/eller att skriftligen säga upp Kundavtalet till upphörande fjorton (14) dagar efter det att Kunden skulle erlagt betalning.

2.13. Vid uppsägning av Kundavtalet sker ingen återbetalning av redan inbetald avgift för Bolagskonto.

 

3. AVTALSTID OCH UPPSÄGNING

3.1. Kundavtalet gäller fr.o.m. den dag då avtalet ingicks enligt punkt 1.4 ovan till dess Kundens Bolagskonto, och därmed Kundavtalet, sägs upp via Kundens användarsida i Bolagskontot i INVONO One. Om Kunden har ett betalabonnemang upphör Kundavtalet dock att gälla först vid innevarande betalningsperiods utgång.

3.2. Från och med dagen för Kundavtalets upphörande har Kunden inte längre någon rätt att använda Bolagskonto och Invono har, med iakttagande av punkt 5.2 nedan, rätt att radera all Kunddata (se definition i punkt 4.3 nedan).

 

4. NÄRMARE OM BOLAGSKONTO OCH ANVÄNDNINGEN AV DETTA

4.1. Invono åtar sig att under avtalstiden, och på de villkor som anges i Kundavtalet, tillhandahålla Bolagskonto genom att hålla detta tillgängligt för Kunden på app.invono.se, dvs. den punkt där Invono överlämnar Bolagskonto till ett allmänt tillgängligt kommunikationsnät.

4.2. De tjänster och funktioner som tillhandahålls i Bolagskonto varierar beroende på vilken nivå (Free, Lite, Standard eller Premium) som Kunden valt att prenumerera på. Information om vad som ingår i de olika nivåerna och närmare beskrivningar av dessa tjänster och funktioner finns tillgängligt på vår webbplats invono.se. I korthet ska dock nämnas att Bolagskonto innehåller digitala företagstjänster för hantering av bland annat ägarskap, dokument, möten och uppgifter. Bolagskonto ska tillhandahållas fackmannamässigt.

4.3. Med ”Kunddata” avses sådan information, data och/eller dokumentation hänförlig till Kund eller Kundmedlem (enligt definitionen i punkt 4.5 nedan) som (i) Kund/Kundmedlem laddar upp eller på annat sätt tillför i eller till Bolagskonto, (ii) uppkommer som resultat av användningen av Bolagskonto, eller (iii) är resultatet av Invonos behandling av sådan information/data/dokumentation.

4.4 Bolagskonto skapas för Kundens räkning av en fysisk person via dennes Personkonto i Invono One. Bolagskonto kan bara skapas om en registrerad företrädare för Kunden – genom signering med BankID – bekräftar att ett Bolagskonto ska skapas för Kunden. Den fysiska person som skapar Bolagskonto (”Kontoägaren”) är Kundens första Kundmedlem och denne får automatiskt full tillgång till alla tillgängliga tjänster och funktioner samt all Kunddata i den nivå av Bolagskonto som Kunden valt att prenumerera på. Kontoägaren och Kunden bekräftar härigenom att Kontoägaren har behörighet att å Kundens vägnar skapa Bolagskonto och ingå detta Kundavtal samt att lägga till Kundmedlemmar och ge Kundmedlemmar full eller begränsad behörighet till Bolagskonto och Kunddata.

4.5. Kunden har möjlighet att lägga till användare (”Kundmedlemmar”) och ge dem behörighet till olika team i Bolagskonto för att de ska använda tjänsterna och funktionerna i Bolagskonto för Kundens räkning och/eller för att låta dem ta del av Kunddata. Varje sådan Kundmedlem måste registrera ett personligt kostnadsfritt Personkonto i INVONO One och åta sig att följa Användarvillkoren. Kunden är medveten om att det är Kunden som genom behörighetsstyrningen i Bolagskonto reglerar – och ansvarar för – vilken tillgång Kundmedlemmar får till dels tjänsterna och funktionerna i Bolagskonto, dels Kunddata. Kunden är i förhållande till Invono ansvarigt för att samtliga Kundmedlemmar som Kunden ger tillgång till Bolagskonto, eller delar av innehållet i Bolagskonto, efterlever Kundavtalet. Invono har rätt att utan föregående varning stänga av Kundmedlem från vidare användande av Bolagskonto och/eller INVONO One om misstanke finns om att denne använder Bolagskonto i strid med Kundavtalet eller andra tillämpliga villkor.

4.6. Kunden får endast tillgång till Bolagskonto för det syfte som Bolagskonto är framtaget för och får endast använda Bolagskonto i enlighet med Kundavtalet och Användarvillkoren samt för lagliga ändamål och för egen räkning. Bolagskonto tillhandahålls som en online prenumerationstjänst (s.k. Software as a Service / SaaS) och innebär endast en – i enlighet med Kundavtalet och Användarvillkoren – begränsad rätt för Kunden att få tillgång till och använda Bolagskonto och de däri tillgängliga tjänsterna och funktionerna. Invonos tillhandahållande av Bolagskonto innebär alltså överhuvudtaget ingen överlåtelse eller upplåtelse av några som helst immateriella rättigheter till Kunden.

4.7. Invono utför fortlöpande utvecklingsarbete avseende tjänsterna och funktionerna i Bolagskonto och Kunden erhåller under Kundavtalets giltighet löpande uppgraderingar utan extra kostnad. Invono bestämmer självt vilka förbättringar och tekniska anpassningar som ska göras och har rätt att under avtalstiden förändra tjänsterna och funktionerna i Bolagskonto inklusive att helt ta bort tjänster och funktioner. Invono kommer att informera Kunden när mer väsentliga förändringar genomförs.

4.8. Invono lämnar support om frågor rörande funktionaliteten i Bolagskonto. Kunden kan komma i kontakt med supporten via Invonos användarstöd som finns tillgängligt i Bolagskonto eller direkt via Invonos webbplats support.invono.se.

4.9. I Invonos support ingår inte någon rådgivning i frågor avseende tillämpningen av de bakomliggande lagar och regler som gäller för sådan administration m.m. som kan hanteras genom Bolagskonto, såsom aktiebolagsrättsliga frågor etc. Supporten omfattar inte heller frågor av teknisk karaktär eller rättningar på grund av felaktigt användande av Bolagskonto.

 

5. KUNDDATA

5.1. Kunden äger och ansvarar för all Kunddata som Kunden eller Kundmedlem lagrar, laddar upp, gör tillgänglig och hanterar i Bolagskonto. Kundens användande av INVONO One och Bolagskonto innebär alltså inte att några immateriella rättigheter till Kunddata upplåts eller överlåts till Invono. Kunden ansvarar för att Kunddata – samt Kundens eller Kundmedlems användning av Bolagskonto – inte orsakar skada eller gör intrång i annans rättigheter eller strider mot gällande lagstiftning, t.ex. avseende immaterialrätt eller personuppgiftslagstiftning. För det fall Kunden brister i detta ansvar ska Kunden hålla Invono skadeslöst avseende samtliga krav från tredje man som riktas mot Invono med anledning av sådan brist, även avseende indirekt skada och förlust. Invono ska även ha rätt att till tredje man överlåta rätten att framställa sådana anspråk mot Kunden.

5.2. När Bolagskonto har avslutats och Kundavtalet har upphört att gälla ska Invono – efter skriftlig begäran från Kunden och på dennes bekostnad – tillhandahålla Kunden dennes Kunddata i det format som är möjligt och lämpligt enligt Invono. Invono åtar sig att lagra Kunddatan i etthundratjugo (120) dagar efter Kundavtalets upphörande, eller till dess en begärd överföring av Kunddatan har utförts enligt ovan. När denna tid har gått ut kommer all Kunddata att raderas om inte parterna dessförinnan har träffat en annan överenskommelse i samband med ingåendet av ett nytt kundavtal. Om Kunden skriftligen begär att radering av Kunddata ska ske tidigare än enligt ovan ska Invono, utan hinder av sitt lagringsåtagande ovan, efterkomma sådan begäran.

 

6. PERSONUPPGIFTER

6.1. Alla begrepp i detta avsnitt 6 som rör behandling av personuppgifter ska ha den betydelse som från tid till annan framgår av EU-förordningen 2016/679 (Dataskyddsförordningen GDPR) inklusive förändringar och/eller kompletteringar av densamma.

6.2. Invono är personuppgiftsansvarigt för de personuppgifter (uppgifter om kontaktperson) som lämnas vid registrering av Bolagskonto eller vid redigering av företagsprofilen i Bolagskonto. Invono är också ansvarigt för de personuppgifter som lämnas vid användande av supportfunktionen. Avseende Invonos behandling av personuppgifter i egenskap av personuppgiftsansvarig gäller vad som anges i Invonos integritetspolicy.

6.3 All annan behandling av personuppgifter i Bolagskonto är Kunden personuppgiftsansvarig för. Vid utförandet av sina skyldigheter enligt Kundavtalet kan Invono dock komma att behandla personuppgifter för Kundens räkning. Exempel på sådan behandling är; att Invono lagrar uppgifter om t.ex. anställda eller aktieägare som Kunden lägger in i INVONO One; att Invono loggar uppgifter om t.ex. namn och personnummer för att skapa bevisning i samband med e-signering; att Invono överför uppgifter till tillhandahållare av e-legitimation för att möjliggöra e-signering; eller att Invono – efter avtalstidens slut – raderar motsvarande uppgifter som Kunden haft i Bolagskonto.

6.4 I den utsträckning Invono behandlar personuppgifter för Kundens räkning är Invono att betrakta som personuppgiftsbiträde. Avseende Invonos behandling av personuppgifter i egenskap av personuppgiftsbiträde gäller vad som anges i detta avsnitt 6 samt i personuppgiftsbiträdesavtalet (bilaga) och dess underbilagor. I personuppgiftsbiträdesavtalet avses Kunden med ”Personuppgiftsansvarig” och Invono med ”Personuppgiftsbiträde”.

 

7. SEKRETESS

7.1. Parterna förbinder sig utan begränsning i tiden att inte, utan motpartens skriftliga medgivande, för tredje man tillhandahålla eller avslöja Konfidentiell information, och att inte utnyttja Konfidentiell information, i annan utsträckning än vad som är nödvändigt för att fullgöra sina förpliktelser enligt Kundavtalet.

Med “Konfidentiell information” avses i Kundavtalet varje upplysning – teknisk, finansiell, praktisk, kommersiell, personlig eller av annan art, oavsett om upplysningen har dokumenterats eller inte – som part erhållit från motparten eller som framkommer eller genereras vid fullgörandet av Kundavtalet. Som icke uttömmande exempel på Konfidentiell information kan nämnas finansiella rapporter, tekniska produktbeskrivningar, olika typer av avtal, personuppgifter m.m. Som Konfidentiell information ska dock inte betraktas information som part kan visa;

(i) är allmänt känd eller kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom brott mot innehållet i Kundavtalet;

(ii) att part hade tillgång till innan Kundavtalet ingicks;

(iii) kommit till parts kännedom från tredje man förutsatt att tredje man inte varit förhindrad av motparten att röja sådan information (dock att part i sådant fall inte har rätt att avslöja för utomstående att part mottagit samma upplysning även från motparten); eller

(iv) att part är skyldig att röja enlig lag, domstols eller annan myndighets beslut eller börsregler, förutsatt att motpart underrättas härom i förväg och att offentliggörandet begränsas i möjligaste mån.

7.2. Oaktat vad som anges i punkt 7.1 ovan har Invono dock rätt att lämna ut sådan Konfidentiell information till Invonos koncernbolag, samarbetspartners och/eller underleverantörer som behöver lämnas ut för att Invono, underleverantör eller samarbetspartner ska kunna leverera och/eller utveckla INVONO One.
7.3. Part ska genom sekretessförbindelse eller andra lämpliga åtgärder tillse att anställda, konsulter och annan personal som anlitas iakttar sekretess enligt ovan. Invono ansvarar för att även eventuell underleverantör eller samarbetspartner samt dennes berörda anställda undertecknar en sekretessförbindelse av motsvarande innehåll.
7.4. Oaktat det ovanstående har Invono rätt att i marknadsföringssyfte ange att Kunden använder Bolagskonto i INVONO One.

 

8. ANSVAR OCH ANSVARSBEGRÄNSNING

8.1. Bolagskonto är normalt tillgängligt vid alla tider, men Invono lämnar inga garantier avseende tillgänglighet och Kunden är medveten om att såväl planerade avbrott (t.ex. för sedvanligt underhåll, uppdateringar och andra åtgärder) som oplanerade avbrott och störningar förekommer. Planerade avbrott ska i möjlig mån ske utanför kontorstid och Invono ska informera i förväg om sådana avbrott.

8.2. Med ”fel” avses i Kundavtalet att Bolagskonto, eller väsentliga delar av Bolagskonto, inte kan användas och detta beror på omständighet inom Invonos kontroll.

8.3. Om fel uppstår ska Invono kostnadsfritt och utan dröjsmål efter att felet anmälts om möjligt avhjälpa felet.

8.4. Invono är, till undvikande av missförstånd, aldrig ansvarigt för fel eller brist som härrör från Kundens eller Kundmedlems användning av Bolagskonto i strid med Kundavtalet, Användarvillkoren eller andra användarinstruktioner, eller för fel eller brist som beror på Kundens, eller Kundmedlems, fel eller försummelse.

8.5. Utöver vad som anges ovan i detta avsnitt 8 har Invono inte något ansvar för Bolagskontos funktion eller kvalitet.

8.6. Invono ansvarar inte i något fall för indirekta skador, såsom förlorad eller utebliven vinst, produktionsbortfall, kostnader för anlitande av annan leverantör och/eller konsult, kostnader för utrustning och liknande kostnader eller förluster.

8.7. Invonos sammanlagda ansvar för direkt skada under ett avtalsår ska under alla omständigheter vara begränsat till maximalt ett (1) prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 § socialförsäkringsbalken.

 

9. FRISKRIVNING

9.1. Kunden ansvarar självt för att avgöra om en viss tjänst eller funktion i Bolagskonto är lämplig för att uppnå av Kunden avsett ändamål. Invono ansvarar inte i något fall för Kunds skada eller förlust till följd av, eller relaterad till, användandet av Bolagskonto. Detta gäller oavsett orsaken till sådan skada eller förlust, dvs. oavsett om skadan/förlusten härrör från avbrott i funktion eller användning, upphörande av funktion eller tjänst inom Bolagskonto, funktionsfel, fel, brist, bugg, försummelse, ändamålsbrist, förlust av data, information eller dokumentation, virus, drifts- eller uppkopplingsproblem, intrång eller någon annan orsak.

9.2. Information som publiceras på Invonos webbplats (invono.se/app.invono.se) – eller som tillhandahålls i samband med supportärenden eller på annat sätt – är endast avsedd som allmän information och utgör inte, och ska heller inte användas som, juridisk eller annan professionell rådgivning. Det finns risk att innehållet inte är uttömmande, uppdaterat eller korrekt.

9.3. Eventuellt användande av information som publicerats på Invonos webbplats (invono.se/app.invono.se) – eller som tillhandahållits i samband med ett supportärende eller på annat sätt – sker helt på Kundens egen risk. Invono tar inget ansvarar för om sådan information är inkorrekt eller ofullständig; eller för någon som helst skada som uppkommer på grund av åtgärder eller beslut baserade på sådan information. Detsamma gäller för information på annan webbplats med länk till eller från Invonos webbplats.

 

10. REKLAMATION

10.1. Eventuella anspråk ska för att inte förfalla framställas skriftligen och utan oskäligt uppehåll från det att part upptäckt eller bort upptäcka den omständighet som föranleder anspråket, dock senast inom två (2) månader från det att omständigheten inträffade.

 

11. FORCE MAJEURE – BEFRIELSEGRUNDER

11.1. Följande omständigheter ska anses utgöra befrielsegrunder för parts förpliktelser att fullgöra sina åtaganden enligt Kundavtalet, om sådan omständighet hindrar eller väsentligen försvårar fullgörandet av åtagandet; omständigheter som parterna inte kan råda över eller förutse såsom brand, explosion, naturkatastrof, krig, krigs- eller terrorhandling, arbetsmarknadskonflikt, personalavgång, nedsättning av arbetsförmåga eller dödsfall, myndighetsåtgärd, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, avbrott i telekommunikationer, otillåtet intrång i Invonos system, förlust eller förstörelse av data i större omfattning, olyckshändelse av större omfattning och därmed jämställda omständigheter. Utöver detta inbegrips även situationer där INVONO One utsatts för ett icke förutsägbart tryck vilket minskat dess funktionalitet.

11.2. Part som berörs av omständighet enligt ovan ska omgående meddela den andra parten och befrielse från fullgörande föreligger under sådan tid som hindret består.

 

12. FÖRTIDA UPPHÖRANDE

12.1. Utöver vad som i övrigt anges i Kundavtalet har part rätt att med omedelbar verkan skriftligen säga upp Kundavtalet om motparten begått avtalsbrott och underlåter att vidta rättelse inom tjugo (20) dagar från mottagande av andra partens skriftliga erinran om avtalsbrottet.

 

13. SKRIFTLIGA MEDDELANDEN

13.1. Invono har rätt att med omedelbar verkan ändra Kundavtalet utan föregående godkännande från Kunden och det är alltid det Kundavtal som från tid till annan finns tillgängligt på Invonos webbplats invono.se som gäller. Kunden kommer att informeras skriftligen om sådana ändringar som är till väsentlig nackdel för Kunden och sådana ändringar träder, oaktat det ovanstående, i kraft trettio (30) dagar efter det att Kunden underrättats om ändringen eller det senare datum som Invono anger.

 

14.SKRIFTLIGA MEDDELANDEN

14.1. Invono har rätt att lämna skriftliga meddelanden enligt Kundavtalet till Kunden via Bolagskonto och/eller via brev eller e-post till den respektive adress som Kunden senast har meddelat i Bolagskonto. Kunden ansvarar självt för att uppdatera sina kontaktuppgifter i Bolagskonto.

14.2. Meddelande till Kund ska anses ha kommit Kunden tillhanda senast tre (3) dagar efter det att meddelandet skickades i det fall meddelande sänds via brev, och omedelbart i det fall meddelandet sänds via e-post eller meddelas via Bolagskonto.

14.3. Kund har rätt att lämna skriftliga meddelanden – gällande annat än uppsägning av Bolagskonto som ska ske i enlighet med punkt 3.1 ovan – enligt Kundavtalet till Inovno via e-post till support@invono.se varvid meddelandet ska anses ha kommit Inovno tillhanda omedelbart om mottagandet bekräftas.

 

15. ÖVERLÅTELSE AV AVTALET

15.1. Kunden får inte helt eller delvis överlåta eller pantsätta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt Kundavtalet, utan Invonos skriftliga godkännande.

16. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTELÖSNING

16.1. Invono lyder under svensk lag och svensk lag ska tillämpas på Kundavtalet.

16.2. Tvister som uppstår i anledning av Kundavtalet ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC). SCC:s regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte det omtvistade värdet är högre än 1 miljon kronor. Om det omtvistade värdet uppgår till mer än 1 miljon kronor ska SCC:s Skiljedomsregler tillämpas. Skiljenämnden ska dock under alla omständigheter bestå av en ensam skiljedomare. Det omtvistade värdet omfattar kärandens yrkande i påkallelseskriften samt genkäromål som framställts i svaret över påkallelseskriften.

16.3. Skiljeförfarandets säte ska vara Helsingborg och språket i förfarandet ska vara svenska om båda parter är svenska och annars engelska.

16.4. Parterna förbinder sig, utan begränsningar i tiden, att inte utan tvingande skäl avslöja förekomsten av eller innehållet i skiljedom i anledning av Kundavtalet eller information om förhandlingar, skiljeförfarande eller medling i anledning av Kundavtalet.

16.5. Oavsett det ovanstående har part alltid rätt att vända sig till svensk allmän domstol eller annan behörig myndighet om tvistigt kapitalbelopp (utan hänsyn tagen till eventuella motkrav) inte överstiger 100 000 kronor.

Rev. 2020

Bilaga Personuppgiftsbiträdesavtal

1. DEFINITIONER

1.1. Begrepp i detta personuppgiftsbiträdesavtal (”Biträdesavtalet”) ska ha den betydelse som från tid till annan framgår av EU-förordningen 2016/679 (Dataskyddsförordningen GDPR) inklusive förändringar och/eller kompletteringar av densamma.

1.2. Definitioner som används i Biträdesavtalet och Underbilagorna men som inte är definierade häri ska definieras i enlighet med Kundavtalet till vilket detta Biträdesavtal är bifogat.

1.3. Vid motstridigheter mellan detta Biträdesavtal och Kundavtalet gäller detta Biträdesavtal med högre prioritet.

 

2. BILAGOR TILL PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTALET

2.1. Specifikation över behandlingen av personuppgifter, Underbilaga 1

2.2. På förhand godkända underbiträden, Underbilaga 2

 

3. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

3.1. Personuppgiftsbiträdet förbinder sig att endast behandla personuppgifter i enlighet med (i) Kundavtalet, och (ii) skriftliga, rimliga och lagliga instruktioner från Personuppgiftsansvarig, såvida inte sådana instruktioner hindrar Personuppgiftsbiträdet från att utföra sina skyldigheter enligt Kundavtalet eller annat följer av tillämplig dataskyddslagstiftning. Den Personuppgiftsansvariges ursprungliga instruktioner till Personuppgiftsbiträdet om behandlingens föremål och varaktighet, behandlingens karaktär och ändamål, typ av personuppgifter och kategorier av registrerade anges i Kundavtalet, detta Biträdesavtal och i Underbilaga 1.

3.2. Den Personuppgiftsansvarige bekräftar att Personuppgiftsbiträdets skyldigheter enligt Kundavtalet och detta Biträdesavtal, inklusive Underbilaga 1 utgör de fullständiga instruktioner som ska följas av Personuppgiftsbiträdet. Alla ändringar i den Personuppgiftsansvariges instruktioner ska, med undantag från vad som anges i punkt 6.1 nedan, förhandlas separat och ska, för att bli gällande, dokumenteras skriftligt och undertecknas av båda parter. Den Personuppgiftsansvarige är skyldigt att inte, utan sådan skriftlig överenskommelse, låta Personuppgiftsbiträdet behandla andra typer av personuppgifter, eller behandla personuppgifter om andra kategorier av registrerade, än vad som anges i Underbilaga 1.

3.3. Personuppgiftsbiträdet ska, i den utsträckning som krävs enligt tillämplig dataskyddslagstiftning och enligt den Personuppgiftsansvariges skriftliga instruktioner i varje enskilt fall, bistå den Personuppgiftsansvarige vid fullgörandet av dennes skyldigheter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning.

3.4. Personuppgiftsbiträdet ska omedelbart informera den Personuppgiftsansvarige om Personuppgiftsbiträdet anser att en instruktion från den Personuppgiftsansvarige strider mot tillämplig dataskyddslagstiftning.

 

4. UTLÄMNANDE OCH MOTTAGANDE AV PERSONUPPGIFTER

4.1. Personuppgiftsbiträdet tillhandahåller genom INVONO One tjänst(er) där personuppgifter kan komma att behandlas. Den Personuppgiftsansvarige bestämmer självt i vilken omfattning Kunddata laddas upp eller på annat sätt tillförs i eller till INVONO One samt vem (inklusive tredje man) som ska ha tillgång till – och i vilken omfattning – personuppgifter som den Personuppgiftsansvarige är ansvarigt för.

4.2. När det gäller Personuppgiftsbiträdets tjänst för e-signering (som även den tillhandahålls i INVONO One) är den Personuppgiftsansvarige medveten om och godkänner att användandet av densamma innebär att ett antal personuppgifter – som den Personuppgiftsansvarige är ansvarigt för – kommer att delas med tredje man enligt följande. Personuppgiftsbiträdet kommer att tillhandahålla samtliga personer som bjudits in för att signera ett dokument (”Undertecknare”) information om namnet på den person hos den Personuppgiftsansvarige som begärt signering samt tillgång till eventuella personuppgifter i det PDF dokument som ska signeras. Om och när dokumentet har undertecknats av samtliga Undertecknare kommer samtliga Undertecknare även att få tillgång till övriga personuppgifter som finns sparade i den bevislogg som skapas under signeringsprocessen. Exempel på information i bevisloggen är uppgifter om Undertecknarnas elektroniska signaturer, IP-adresser, e-postadresser och personnummer m.m.

4.3. Den ovan beskrivna informationsdelningen i samband med användandet av e-signeringstjänsten kan i viss mån begränsas av den Personuppgiftsansvarige genom inställningar via digitala verktyg i e-signeringstjänsten. Eftersom e-signeringstjänsten i huvudsak är automatiserad kan den Personuppgiftsansvarige inte meddela Personuppgiftsbiträdet några andra begränsningar än de som erbjuds direkt i tjänsten.

4.4. Med undantag för vad som framgår ovan avseende e-signeringstjänsten och nedan i punkt 5 avseende underbiträden samt för sådan(a) tredje part(er) som den Personuppgiftsansvarige självt tilldelat behörighet i INVONO One som kan ge tillgång till personuppgifter, förbinder sig Personuppgiftsbiträdet att inte utan föregående skriftligt medgivande från den Personuppgiftsansvarige utlämna eller på annat sätt göra personuppgifter som behandlats enligt detta Biträdesavtal tillgängliga för tredje part, om annat inte följer av svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut.

4.5. Om en registrerad begär information från Personuppgiftsbiträdet om behandlingen av dennes personuppgifter ska Personuppgiftsbiträdet utan onödigt dröjsmål hänskjuta sådan begäran till den Personuppgiftsansvarige.

4.6. Om behörig myndighet begär information från Personuppgiftsbiträdet om behandlingen av personuppgifter ska Personuppgiftsbiträdet utan onödigt dröjsmål informera den Personuppgiftsansvarige om detta, om annat inte följer av svensk eller europeisk tillämplig lag, domstols- eller myndighetsbeslut. Personuppgiftsbiträdet får inte i något avseende handla för den Personuppgiftsansvariges räkning eller som ombud för denne, och får inte utan föregående medgivande från den Personuppgiftsansvarige överföra eller på annat sätt lämna ut personuppgifter eller andra uppgifter rörande behandlingen av personuppgifter till tredje part, om annat inte följer av svensk eller europeisk tillämplig lag, domstols- eller myndighetsbeslut.

4.7. Om det enligt tillämplig svensk eller europeisk lag begärs att Personuppgiftsbiträdet ska utlämna personuppgifter som Personuppgiftsbiträdet behandlar för den Personuppgiftsansvariges räkning, är Personuppgiftsbiträdet skyldigt att omgående meddela den Personuppgiftsansvarige om detta, om annat inte följer av aktuell lag, domstols- eller myndighetsbeslut, och att i samband med utlämnandet begära att uppgifterna behandlas med sekretess.

 

5. UNDERBITRÄDEN OCH TREDJELANDSÖVERFÖRINGAR

5.1. Den Personuppgiftsansvarige godkänner att Personuppgiftsbiträdet får anlita underbiträden inom och utanför EU/EES och får överföra personuppgifter utanför EU/EES. Personuppgiftsbiträdet ska tillse att underbiträden är bundna av skriftliga avtal som ålägger dem motsvarande skyldigheter i fråga om dataskydd som gäller enligt detta Biträdesavtal. Om underbiträde inte fullgör sina skyldigheter i fråga om dataskydd ansvarar Personuppgiftsbiträdet för underbiträdets behandling av personuppgifter för den Personuppgiftsansvariges räkning såsom för egen sådan behandling. Underbilaga 2 innehåller en lista på i förhand godkända underbiträden från och med dagen för ikraftträdandet av detta Biträdesavtal.

5.2. Om personuppgifter överförs till, eller åtkomst möjliggörs från, plats utanför EU/EES ska Personuppgiftsbiträdet säkerställa att det finns en laglig grund för överföringen enligt tillämplig dataskyddslagstiftning, genom att ingå EU-kommissionens standardavtalsklausuler med anlitat underbiträde. Personuppgiftsansvarig ger härmed Personuppgiftsbiträdet mandat att för Personuppgiftsansvariges räkning ingå EU-kommissionens standardavtalsklausuler med underbiträden.

5.3. När det gäller den i punkt 4.2 ovan beskrivna informationsdelningen i samband med användandet av e-signeringstjänsten så möjliggör Personuppgiftsbiträdet endast åtkomst till personuppgifterna inom EU/EES (via länk på en säker sida). Den Personuppgiftsansvarige är medveten om och godkänner att Personuppgiftsbiträdet däremot inte kan kontrollera eller ta ansvar för hur en Undertecknare som får åtkomst till uppgifterna via e-signeringstjänsten väljer att hantera uppgifterna, t.ex. genom överföring till tredje land.

5.4. Om Personuppgiftsbiträdet avser att anlita ett nytt eller ersätta ett befintligt underbiträde för att behandla personuppgifter som omfattas av detta Biträdesavtal ska Personuppgiftsbiträdet i förväg informera den Personuppgiftsansvarige om detta och bereda denne möjlighet att framföra invändningar. Sådana invändningar ska ske skriftligen inom tio (10) arbetsdagar från det att den Personuppgiftsansvarige fått informationen. Personuppgiftsbiträdet ska förse den Personuppgiftsansvarige med all information som denne skäligen kan begära för att bedöma om anlitandet av det föreslagna underbiträdet kommer att säkerställa efterlevnaden av den Personuppgiftsansvariges skyldigheter enligt detta Biträdesavtal och tillämplig dataskyddslagstiftning. Om efterlevnaden av dessa skyldigheter, enligt Personuppgiftsansvariges befogade uppfattning, inte möjliggörs genom det föreslagna underbiträdet och Personuppgiftsbiträdet trots Personuppgiftsansvariges invändning vill anlita det föreslagna underbiträdet, har Personuppgiftsansvarige rätt att skriftligen säga upp Kundavtalet och få tillbaka eventuella förbetalda avgifter för resterande del av avtalsperioden. Om invändningen inte är befogad har den Personuppgiftsansvarige inte rätt att säga upp Kundavtalet.

 

6. DATASÄKERHET OCH SEKRETESS

6.1. Personuppgiftsbiträdet bekräftar att Personuppgiftsbiträdet har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning för att säkerställa att de personuppgifter som behandlas skyddas. Personuppgiftsbiträdet ska följa de säkerhetsåtgärder som framgår av Underbilaga 1 och i Personuppgiftsbiträdets egen Datasäkerhetsbeskrivning. Personuppgiftsbiträdet får ändra sin egen Datasäkerhetsbeskrivning utan föregående skriftligt medgivande från den Personuppgiftsansvarige förutsatt att ändringen inte står i strid med tillämplig dataskyddslagstiftning.

6.2. Personuppgiftsbiträdet är skyldigt att säkerställa att endast sådan personal som direkt måste ha tillgång till personuppgifter för att kunna fullgöra Personuppgiftbiträdets skyldigheter enligt detta Biträdesavtal får tillgång till sådana uppgifter. Personuppgiftsbiträdet ska säkerställa att sådan personal omfattas av en sekretessförbindelse som utformas i enlighet med sekretessbestämmelserna i Kundavtalet.

6.3. Den Personuppgiftsansvarige intygar att alla personuppgifter som den Personuppgiftsansvarige behandlar inom ramen för Kundavtalet har samlats in och behandlas i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Den Personuppgiftsansvarige får inte låta Personuppgiftsbiträdet behandla känsliga personuppgifter (t.ex. uppgifter om enskilds hälsa) utan att först ha (i) vidtagit de säkerhetsåtgärder som krävs enligt tillämplig dataskyddslagstiftning, samt (ii) inhämtat Personuppgiftsbiträdets skriftliga godkännande av dessa åtgärder och behandlingen.

 

7. PERSONUPPGIFTSINCIDENTER

7.1. Personuppgiftsbiträdet ska utan onödigt dröjsmål underrätta den Personuppgiftsansvarige efter att ha fått vetskap om en personuppgiftsincident.

7.2. Personuppgiftsbiträdet ska bistå den Personuppgiftsansvarige med den information som rimligen kan krävas för att uppfylla dennes skyldighet att anmäla personuppgiftsincidenter.

 

8. RÄTT TILL GRANSKNING

8.1. Den Personuppgiftsansvarige ska, i sin egenskap av personuppgiftsansvarig, ha rätt att vidta erforderliga åtgärder för att verifiera att Personuppgiftsbiträdet kan fullgöra sina skyldigheter enligt detta Biträdesavtal och att Personuppgiftsbiträdet faktiskt har vidtagit de åtgärder som krävs för att säkerställa att dessa fullgörs.

8.2. Personuppgiftsbiträdet förbinder sig att tillhandahålla den Personuppgiftsansvarige all information som krävs för att visa att de skyldigheter som anges i detta Biträdesavtal efterlevs, samt att möjliggöra för och medverka till sådan granskning, inklusive kontroll på plats, som genomförs av den Personuppgiftsansvarige eller annan granskare som utsetts av denne, under förutsättning att de personer som utför granskningen ingår lämpliga sekretessavtal.

8.3. Den Personuppgiftsansvarige ska stå för sina egna kostnader för sådan granskning.

 

9. AVTALSTID

9.1. Bestämmelserna i detta Biträdesavtal ska gälla så länge som Personuppgiftsbiträdet behandlar personuppgifter för vilka den Personuppgiftsansvarige är personuppgiftsansvarig.

 

10. ÅTERLÄMNANDE OCH RADERING AV PERSONUPPGIFTER

10.1. När Kundavtalet har upphört att gälla ska Personuppgiftsbiträdet – såvida inte lagring av personuppgifterna krävs enligt tillämplig lag – återlämna och/eller radera personuppgifterna i enlighet med vad som framgår i Kundavtalet.

10.2. På begäran av den Personuppgiftsansvarige ska Personuppgiftsbiträdet skriftligen bekräfta vilka åtgärder som vidtagits avseende personuppgifterna efter behandlingens avslutande enligt punkt 10.1 ovan.

 

11. ERSÄTTNING

11.1. Personuppgiftsbiträdet har – i den mån sådan ersättning är tillåten – rätt till ersättning enligt Personuppgiftsbiträdets vid var tid gällande prislista för det arbete som utförts på grund av skyldigheterna i punkterna 3.3, 3.4, 4.5, 4.6, 4.7, 7.2, 8.2 och 10 i detta Biträdesavtal.

 

12. ANSVARSBEGRÄNSNING

12.1. De ansvarsbegränsningar som gäller enligt Kundavtalet ska tillämpas för Personuppgiftsbiträdets ansvar enligt detta Biträdesavtal.

Underbilaga 1

Instruktioner för databehandlingen

 

Ändamål
Ändamål för vilka personuppgifter kan komma att behandlas av Personuppgiftsbiträdet
Personuppgiftsbiträdet Personuppgiftsbiträdet behandlar personuppgifter för att kunna tillhandahålla den Personuppgiftsansvarige INVONO One med dess tjänster och funktioner.

För vilka mer specifika ändamål personuppgifter
behandlas beror på vilka av tjänsterna och funktionerna i INVONO One som används av den Personuppgiftsansvarige.

Exempel på ändamål är:
• Förande av aktiebok för bolag
• Administration av ägarfrågor i bolag
• Administration av medlemsfrågor i föreningar
• Administration av styrelse- och/eller ledningsarbete i bolag/föreningar/organisationer
• Dokument- och avtalshantering
• Elektronisk signering av dokument och skapande av bevisning avseende sådana underskrifter

Kategorier av personuppgifter
Personuppgifter som kan komma att behandlas av Personuppgiftsbiträdet
Personuppgifter behandlas för att kunna tillhandahålla den Personuppgiftsansvarige INVONO One med dess tjänster och funktioner.

Vilka kategorier av personuppgifter som behandlas varierar beroende på dels vilka av tjänsterna och funktionerna i INVONO One som används av den Personuppgiftsansvarige, dels vilka personuppgifter denne väljer att behandla i INVONO One.

Vissa tjänster i INVONO One möjliggör för den Personuppgiftsansvarige att skriva in fritext och/eller lägga in dokument av olika format i INVONO One.

Följande kategorier av personuppgifter är relevanta:
• namn
• e-postadress
• personnummer
• adress
• telefonnummer
• vilken bank som utfärdat den registrerades BankID
• att den registrerade har legitimerat sig eller skrivit under dokument hos Personuppgiftsbiträdet med hjälp av BankID
• att den registrerade har skrivit under dokument hos Personuppgiftsbiträdet med hjälp av verifieringskod via e-post
• teknisk information vid kommunikation med den registrerade via e-post (under e-signeringsprocess), såsom tidpunkt för avsändande och öppnande av e-post
• teknisk information vid den registrerades användning av BankID för att legitimera sig eller skriva under dokument hos Personuppgiftsbiträdet, såsom tidpunkt, IP-adress, typ av BankID samt typ och version av mobiltelefon eller dator
• information om IP-adress vid den registrerades användning av verifieringskod via e-post för att skriva under dokument hos Personuppgiftsbiträdet
• geografisk platsinformation vid tillfälle den registrerade använder BankID för att legitimera sig eller skriva under dokument hos Personuppgiftsbiträdet,
• personaluppgifter, såsom personnummer, titel/befattning, bankkontonummer, lön och andra villkor, frånvaro, löneunderlag, pension
• personlig referens i fakturor, avtal etc.
• aktieinnehav och pris för/värde på aktier
• styrelse-/ledningsengagemang
• yrkes- /befattnings- /rollbeskrivning
• annan information om personer i dokument och/eller fritext


Kategorier av registrerade
Kategorier av registrerade som Personuppgifts-biträdet kan komma att behandla person-uppgifter om
• Den Personuppgiftsansvariges styrelse- och ledningsmedlemmar
• Den Personuppgiftsansvariges anställda
• Andra personer som har fått möjlighet att på något sätt interagera med den Personuppgiftsansvarige i INVONO One
• Personer som har bjudits in av den Personuppgiftsansvarige eller Kundmedlem för elektronisk signering av dokument
• Den Personuppgiftsansvariges
kunder, leverantörer, samarbetspartners samt
andra kategorier av registrerade vars
personuppgifter den
Personuppgiftsansvarige väljer att behandla i INVONO One (t.ex. som en del av innehållet i avtal, kundlistor eller annan dokumentation)
• Beroende på vilken verksamhet som den
Personuppgiftsansvarige väljer att använda
Tjänsterna inom kan Personuppgiftsbiträdet komma att behandla personuppgifter om minderåriga.
Behandlingsaktiviteter
Behandlingsaktiviteter avseende personuppgifter som kan komma att utföras av Personuppgifts-biträdet
Personuppgiftsbiträdet kommer att lagra och behandla personuppgifter i samband med tillhandahållandet av INVONO One och tjänsterna däri till den Personuppgiftsansvarige.

Personuppgiftsbiträdet behandlar inte medvetet känsliga data i samband med de behandlingsaktiviteter som beskrivs i denna Underbilaga.

Följande behandlingsaktiviteter är relevanta:

• Upprättande eller införande av personuppgifter i INVONO One genom att den Personuppgifts-ansvarige lägger in text eller dokument i INVONO One.
• Organisering, strukturering och lagring av personuppgifter.
• Användande av personuppgifter för notifieringar via e-post.
• Användande av personuppgifter – inklusive överföring till tillhandahållare av e-legitimation – för att möjliggöra e-signering av dokument.
• Användande av personuppgifter för skapande av bevispaket i samband med e-signering.
• Tillhandahållande av personuppgifter som ingår i bevispaket avseende e-signering till personer/organisationer som varit delaktiga i signeringsprocessen.
• Överföring av personuppgifter för att
fullgöra Personuppgiftsbiträdets
skyldigheter i enlighet med punkt 4 i
Biträdesavtalet.
• Överföring/överlämning av personuppgifter till koncernbolag, samarbetspartners och/eller underleverantör i enlighet med Kundavtalet (för att kunna leverera och/eller utveckla innehållet i INVONO One).
• Matchning av personuppgifter med data i INVONO One och/eller externa register t.ex. för att hämta aktieägares adressuppgifter i samband med upprättande av aktiebok.
• Användande av personuppgifter för styrning av behörigheten till tjänster, funktioner och Kunddata i INVONO One.
• Återlämnande och radering av personuppgifter i enlighet med Kundavtalet.
• Duplicering av personuppgifter i samband med backuphantering.

Plats(er) för behandling av
personuppgifterna

Platser där personuppgifter
kan komma att behandlas av
Personuppgiftsbiträdet

Plats för behandlingen varierar beroende på vilka av tjänsterna och Plats för behandlingen varierar beroende på vilka av tjänsterna och funktionerna i INVONO One som används av den Personuppgiftsansvarige.

Med utgångspunkt i behandlingsaktiviteterna enligt ovan kan behandling av personuppgifter komma att ske på följande platser:

• Upprättande eller införande av personuppgifter i INVONO One – inom EU
• Organisering, strukturering och lagring av personuppgifter – inom EU
• Användande av personuppgifter för notifieringar via e-post – om den som tar emot e-postnotifiering har sin e-postserver utanför EU/EES kan namnet på den person som utfört en notifierande åtgärd i INVONO One komma att överföras till sådant tredje land i samband med notifieringen. I övrigt möjliggörs bara åtkomst uppgifter inom EU.
• Användande av personuppgifter – inklusive överföring till tillhandahållare av e-legitimation – för att möjliggöra e-signering av dokument – inom EU
• Användande av personuppgifter för skapande av bevispaket i samband med e-signering – inom EU
• Tillhandahållande av personuppgifter som ingår i bevispaket avseende e-signering för personer/organisationer som varit delaktiga i signeringsprocessen – åtkomst möjliggörs inom EU
• Överföring av personuppgifter för att
fullgöra Personuppgiftsbiträdets
skyldigheter enligt punkt 4 i
Biträdesavtalet – inom EU

DatasäkerhetPersonuppgiftsbiträdet säkerställer att INVONO One är säker att använda genom exempelvis krypterad lagring, säker inloggning med BankID eller tvåstegsverifiering, behörighetsstyrning, möjlighet att kunna göra registerutdrag och radera personuppgifter.

När det inte finns funktioner i INVONO One för att hantera personuppgiftsrelaterade frågor har Personuppgiftsbiträdet implementerat tillräckliga interna processer och rutiner för behandlingen av personuppgifter.

Ytterligare information om implementerade
organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder
finns i Personuppgiftsbiträdets Datasäkerhetsbeskrivning.

 

Underbilaga 2

På förhand godkända underbiträden

 

FöretagPlats för behandling av personuppgifter (land)UppgiftMekanism för tredjelandsöverföring
Stripe Payments Europe, Ltd.USABetalningstjänsterEU-kommissionens standardavtalsklausuler
Google LLCNederländernaLagring och behandling av kunddataN/A (inom EU)
Enskilda Banken AB (publ) SverigeTillhandahållande av e-legitimation för elektronisk identifiering och elektroniska underskrifterN/A (inom EU)