Vad är bolaget som jag har investerat i egentligen värt?

av | sep 18, 2019 | Ägande, Blogg, Invono One, Juridik

 

Frågan om vad ett onoterat aktiebolag egentligen är värt är inte enkel att besvara varken för bolaget självt eller för luttrade analytiker. Ett exempel i realtid (sept 2019) är den hypade börsintroduktionen av startupsuccén Wework som nu skjuts på framtiden eftersom man befarar att marknaden bara kommer att värdera bolaget till en fjärdedel av det tidigare uppskattade marknadsvärdet. Så länge inte aktierna handlas på börsen och därmed automatiskt får marknadsvärdet bestämt i realtid så är faktiskt varje ansats till värdering en mer eller mindre kvalificerad gissning. Så är det förstås i ännu mycket högre grad för bolag som ännu inte genererar några positiva kassaflöden vilket är typiskt för startups med stora tillväxtambitioner.

Det närmsta en börshandel som ett onoterat aktiebolag kommer är när bolaget genomför en nyemission och låter de befintliga ägarna och/eller externa intressenter teckna aktier i bolaget. Aktietecknarna kan förstås ha väldigt olika bevekelsegrunder för sin investering och de återspeglar knappast marknaden på samma sätt som den spridda skara som handlar aktier på börsen. Gemensamt för investerarna som går in i en nyemission är i alla fall att de är beredda att vid en viss tidpunkt betala ett visst pris för en aktie i det aktuella bolaget.

Den förhållandevis exakta vetenskap som en nyemission innebär har vi valt att ta fasta på när vi satte upp reglerna för hur vårt system INVONO One ska räkna ut värdet på ett bolag eller en enskild aktieägares investering. Således är det den senaste emissionskursen som ligger till grund för investeringsinformationen i Mitt kontor. Om det inte har genomförts någon nyemission i bolaget så utgår systemet i stället från aktiernas kvotvärde.

Följ dina innehav i onoterade bolag

Boka en demo eller skapa ett konto och börja redan idag.

”Enkelt, tydligt och klart!”; tänkte vi. Men – förstås – inte så enkelt som vi först trodde. Det visade sig snart – efter input från våra användare – att systemet behövde tydligare instruktioner för vilken data det ska lägga till grund för bolagsvärderingen. Vad ska t.ex. gälla om ett bolag har både A- och B-aktier men bara emitterar nya B-aktier och hur ska man se på priset för nya aktier som ställs ut med stöd av tidigare utgivna teckningsoptioner?

Den här typen av frågor (och du kan säkert komma på många fler) visar hur komplext det är att hitta enkla principer för vilket värde man ska tillskriva ett onoterat bolag. En annan aspekt är att olika principer för värdering gäller beroende på syftet med värderingen. Det är till exempel inte samma information som används för att fastställa till vilket värde ett innehav ska tas upp i aktieägarens bokföring som för att motivera kursen i en nyemission. Framöver kommer vi att introducera fler och mer flexibla värderingsalternativ och även möjlighet för de enskilda aktieägarna att laborera med egna värderingar på sina olika portföljbolag. Men det är en annan historia!

Svaret på den inledande frågan om vad ett onoterat bolag är värt kommer INVONO One tillsvidare att besvara genom att applicera den senaste emissionskursen på samtliga aktier i bolaget (även om bara ett aktieslag omfattas av emissionen). Däremot tas inte hänsyn till aktier som ställs ut och tecknas med stöd av tidigare utgivna optionsrätter och heller inte till konvertering av konvertibler. Det ligger ju i sakens natur att aktier som ges ut på grund av teckningsoptioner eller konvertibler har ett lägre pris än det som vid stunden anses vara aktiernas marknadsvärde.

INVONO One™

Inlogg med BankID. Digital Aktiebok . Dokument och datarum med avtalsfunktionalitet och e-signering . Enkla- eller Smarta möten med e-signering . Uppgifter, påminnelser och att-göra-listor. Kom snabbt igång med ett gratiskonto!

Mitt Kontor  ⋮

Logga in med BankID och överblicka alla dina engagemang!

Möten  ⋮

Digitala funktioner för alla steg i styrelsens och ledningens mötesprocess.

Ägande  ⋮

Bolaget skapar en digital aktiebok och bjuder in aktieägarna att ta del av den och relevanta dokument.

Uppgifter  ⋮

Alla dina-, styrelsens- och teamets uppgifter på ett och samma ställe!

Dokument  ⋮

Datarum för avtal, rapporter, mötesmaterial och annan viktig dokumentation.

E-signering  ⋮

E-sinering av dokument och protokoll. Säkert, snabbt och enkelt.