Captable – Vad är det och hur används det?

Capitalization Table, eller som det också kallas Cap table, visar vem som har ägande i ett företag. En Captable används oftast för startup företag och företag i tidiga skeden, men alla typer av företag kan använda sig av det. En Captable redovisar allt kapital som påverkar befintligt och potentiellt framtida ägande av ett företag. Det kan vara aktier, konvertibla skuldebrev, teckningsoptioner, personaloptioner, intention om kvittningsemission mm.

 

 • Cap table visar befintligt och potentiellt aktieägarvärde för ett företag.
 • Cap table är väsentligt att använda för finansiella beslut som involverar aktieägande, börsvärde och marknadsvärde.
 • Cap table hjälper investerare att beräkna företagets marknadsvärde.

  Instroduktionsvideo om hur du som investerare i INVONO One har tillgång till transaktionsdata och annan relevant information som portföljbolagen väljer att dela med sina aktieägare.

  Vad är Capitalization Table?

  Capitalization Table är en sammanställning som visar det totala potentiella ägandet i ett företag. En Cap table används oftast för startup företag och företag i tidiga skeden, men alla typer av företag kan använda sig av det. En Cap table skall ge en tydlig överblick över befintligt procentuellt ägande och kända finansiella instrument som kan komma att påverka det procentuella ägandet. En investerare måste kunna beräkna konsekvenserna av faktorer som påverkar hur deras ägande kan komma att spädas ut i framtiden.

  Generellt sett är Cap table en sammanställning av kapitalstrukturen som kan komma att påverka ägarbilden i ett företag. Grunden i en Cap table är aktieboken som redovisar det befintliga ägandet. Fördelen med att denna förs som en digital aktiebok är att aktieägarna kan erbjudas en depåtjänst som gör att de själva kan gå in och kontrollera sitt ägande. Företag som vill hålla sina aktieägare och investerare fullt uppdaterade erbjuder dem även digital tillgång till en komplett Cap table.

  En Cap table bör innehålla hela företagets eget kapital, såsom stamaktier, preferensaktier, teckningsoptioner, konvertibellån och annat som kan påverka ägarbilden framöver. Även efterställda lån och villkorade aktieägartillskott bör redovisas då de ofta villkoras med räntebetalningar och återbetalningar som påverkar aktieägarnas möjligheter till utdelning.

   

  Hur används en Capitalization Table?

  En traditionell Cap table listar varje typ av aktieägarkapital, de enskilda investerarna och aktiepriset. En mer komplex Cap table kan också innehålla detaljer om potentiella nya finansieringskällor, fusioner och förvärv, offentliga erbjudanden eller andra hypotetiska transaktioner.

  En Cap Table är oftast en del av det material som en investerare vill granska vid sin genomgång av bolaget och används vanligtvis privat av privata företag för att ge information om ett företags kapitalstruktur, investerare och marknadsvärde.

  Sammantaget visar en Cap table den totala kapitalstrukturen och marknadsvärdet för ett företag. Som en viktig beslutspunkt för investerare beaktas företagets kapitalstruktur i varje finansiellt beslut som har en inverkan på företagets marknadsvärde. Därför är det väldigt viktigt att innehållet är korrekt, anpassad till affärsbehoven och underhålls regelbundet så att beslutsfattande baseras på den senaste informationen.

  INVONO ONE.
  Plattformen för dig som investerare!

  Boka en demo eller skapa ett gratis konto och kom igång redan idag.

  Frågor och svar om Cap table:

   

  Vad är Cap table?

  Capitalization Table, även känd som en Cap table, är en sammanställning som visar den totala kapitalstrukturen för ett företag. En Cap Table skall visa hur befinligt ägande är fördelat genom aktier, optioner och konvertibler och hur detta kan komma att påverka ägandet i framtiden genom spådningar och återbetalningar av lån mm. En Cap table används av investerare som vill förstå hur värdet av en investering kan påverkas av olika framtida händelser.

   

  Hur fungerar Cap table?

  En Cap Table skall ge en god överblick över alla finansiella instrument som kan påverka ägarbilden eller möjligheterna för ägarna i bolaget att skapa avkastning på sin investering. Därför skall det vara möjligt att med hjälp av en Cap Table beräkna olika framtida utfall. T ex hur mycket personaloptioner eller teckningsoptioner är utställda. Vad händer om alla dessa konverteras till aktier? Om det finns konvertibla skuldebrev, vad händer om de konverteras till aktier? Vad händer om de skall återbetalas? Hur påverkar de en kontrallbalanssituation för det egna kapitalet. Finns det lån eller villkorade aktieägartillskott i företaget? Vad är villkoren för dessa lån? Finns det andra finansiella åtaganden i företaget?

   

  Varför behöver startup företag en Cap table?

  Startup företag får som regel fler aktieägare ju mer kapital de tar in för att finansiera forskning, utveckling och tillväxt. Det börjar med grundarna, vänner och familj men övergår snabbt till att inkludera s.k. ängelinvesterare. Att hålla reda på vem som äger vilken andel i företaget är viktigt eftersom det handlar om att bygga långsiktigt förtroende. Investerarna vill ha insyn och transparens för att fortsätta investera i företag som söker nytt kapital. Framöver kommer det in dialog från andra källor som VC-bolag, riskkapitalister och ibland även allmänheten via en börsintroduktion (IPO:er).

   

  Vilken information håller cap tables reda på?

  Företagets Cap table skall uppdateras efter varje finansieringsrunda oavsett om hur kapitalet tillförs. En Cap Table skall visa hur ägandet späds ut och sprids över nya ägare när företaget i framtiden attraherar nytt kapital. En Cap table håller reda på aktieägande samt konvertibla värdepapper, teckningsoptioner, personaloptioner, lån, villkorade aktieägartillskott och andra finansiella åttaganden kopplat till företaget. Detta möjliggör en för investerare att beräkna hur en helt utspädd bild av aktieägandet kan se ut. En Cap table visar vem som äger hur många aktier (eller rättigheter), det aktuella marknadsvärdet och andelen ägande som en total procentandel.

   

  Investeraren och INVONO One

  Mitt kontor

  En inloggning till dina bolagsengagemang
  och överblick över dina investeringar

  Min portfölj

  Din depåtjänst för de onoterade portföljbolag som du har investerat i.

  Mitt dealflow

  Skapa ett relevant flöde av potentiella målbolag att investera i.

  Captable+

  En avancerad CapTable+ som visar information om det valda portföljbolaget i nio olika flikar.

  Mina Dokument

  Dina personliga dokument