Emission –

Vad är det och vad innebär det?

Nyemission innebär att ägarna i ett aktiebolag beslutar om att ge ut nya aktier. Betalningen för dessa aktier sker oftast i form av kontanter men ibland också genom kvittning av en skuld bolaget har till t ex en leverantör. Betalningen kan också ske med s k apportegendom. Det kan vara t ex en maskin som ägs av ett företag som istället för kontant betalning för maskinen erhåller aktier i bolaget mot att ägandet av maskinen överskrivs på bolaget som ger ut akteirna. Emissioner är alltså en form av finansiella instrument eller värdepapper, oftast aktier. Emission kan även ske i form av nyemission, vilket innebär att företaget delar ut nya aktier. Emissionsmodulen i Invono One ger stöd genom hela emissionsprocessen och hjälper både erfarna och erfarna personer att effektivisera och göra rätt i alla steg.

 

  • Nyemission innebär att ägarna i ett aktiebolag beslutar om att ge ut nya aktier mot kapital som tillförs bolaget som ersättning.
  • Det finns olika typer av emissioner, inklusive nyemission, fondemission, kvittningsemission, apportemission och riktad emission.
  • Förberedelserna för en emission börjar i en bolagsstämma, där styrelsen bestämmer vilken typ av emission som ska göras. Det är dock bolagsstämman som beslutar om emissioner. Alla typer av emissioner måste också registreras hos Bolagsverket.

Instroduktionsvideo om hur du som investerare i INVONO One har tillgång till transaktionsdata och annan relevant information som portföljbolagen väljer att dela med sina aktieägare.

Olika former av nyemission

Det finns ett par olika former av nyemission:

  • Nyemission med eller utan företrädesrätt för aktieägarna
  • Riktad emission för enskild part eller grupp

Utgångspunkten i en nyemission är att ge befintliga aktieägare företrädesrätt att skydda sitt ägande mot utspädning. Det kallas för en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Det innebär att de aktieägare som vill och kan teckna aktier äger rätt att göra det i förhållande till sitt tidigare ägande. Man äger rätt att teckna sin pro-rata, dvs så många aktier att ens ägande inte procentuellt sett påverkas. De aktier som inte tecknas av befintliga ägares pro-rata kan därefter fördelas som övertilldelning till befintliga ägare eller som tilldelning till nya ägare.

Ibland vill man få in nya ägare som kanske tillför t ex kompetens eller möjligheter att nå nya investerare i framtida emissioner och då kan man välja att genomföra en riktad emission. Då har man i förhand bestämt vilka som skall få teckna aktier och de befintliga aktieägarna får inte möjlighet att skydda sitt ägande mot utspädning.

Förberedelser inför en emission eller nyemission tar sin början i en bolagsstämma, då emissionen är avhängd bolagets förutsättningar och status. Det är styrelsen som fattar beslut om vilken typ av emission som ska/kan göras. Alla olika slags emissioner ska också registreras hos Bolagsverket.

 

Nyemission

En så kallad nyemission avser utdelning av nya aktier. En nyemission innebär att ett visst mått av utspädning sker, vilket betyder att en befintlig aktie representerar en mindre andel i företaget än vad den gjorde innan genomförandet av nyemissionen.

Fondemission

En så kallad fondemission avser en upparbetad vinst som omvandlas till en fondemission. Vid en fondemission sker, till skillnad mot en nyemission, ingen utspädning. Detta kan ske genom utebliven utdelning till aktieägarna så att befintliga aktier får ett högre kvotvärde, vilket innebär att bolagets aktiekapital ökar.

Till skillnad från en nyemission tillkommer alltså inget nytt kapital när en fondemission görs utan det är endast en bokföringsåtgärd. När ett aktiebolag genomför en fondemission kan de antingen välja att ge ut nya aktier eller att öka aktiernas värde genom att tilldela en högre andel aktiekapital till varje aktie.

Kvittningsemission

En så kallad kvittningsemission avser en kvittning av eventuella skulder. En kvittningsemission kan liknas vid en nyemission, med den skillnaden att bolaget betalar av sina skulder med hjälp av emissionen. En kvittningsemission kan därmed vara positiv för företag som har problem att betala av skulder och lån. Idag är det vanligt att uppstartsbolag tar in resurser som debiterar en del av arvodet som vanlig faktura och en del av arvodet som kvittning mot en förutbestämd aktiekurs. Detta kallas för ”sweat equity”. Man arbetar för att få aktier i bolaget. En kvittningsemission innebär alltid viss utspädning för övriga aktieägare.

Apportemission

En apportemission avser en teckning av aktier med hjälp av kapital som finns i form av maskiner och annan utrustning. Det vill säga inte kapital i form av pengar. Det kan t ex ske om ett företag vill förvärva anläggningstillgångar från ett annat företag men inte kan betala med kontanter. Då kan man betala med aktier. Vid en apportemission är det viktigt att kursen på aktien minst sätts till aktiens kvotvärde. Apportegendomen skall vara till nytta för bolagets verksamhet.

Riktad emission

En riktad emission är en form av emission där bolaget väljer ut en eller flera specifika personer eller grupper som får teckna sig för aktier. Detta kan vara bra för bolaget om det behöver ta in kapital från en viss person eller grupp för att kunna genomföra en viss affär eller liknande.

Emission med företrädesrätt

Emission med företrädesrätt innebär att bolaget ger aktieägarna möjlighet att förvärva nya aktier i förhållande till sitt tidigare ägande i företaget. Det är speciellt viktigt att erbjuda befintliga aktieägare företrädesrätt om kursen på aktien sätts förhållandevis lågt. Detta för att erbjuda befintliga aktieägare möjligheten att skydda sig mot utspädning.

INVONO ONE.
Plattformen för dig som investerare!

Boka en demo eller skapa ett gratis konto och kom igång redan idag.

Frågor och svar om emissioner

 

Vad är en emission?

Emission är när företag ger ut värdepapper, oftast i form av aktier, för att ta in extra kapital.

Vad är en nyemission?

En nyemission är när företaget ger ut nya aktier för att ta in extra kapital.

Vilka olika typer av emissioner finns det?

Det finns olika typer av emissioner, såsom riktad emission, fondemission, kvittningsemission, apportemission, och nyemission med eller utan företrädesrätt för aktieägarna.

Var måste emissioner registreras?

Alla emissioner måste föras in i bolagets aktiebok samt registreras hos Bolagsverket så att alla aktieägares intresse dokumenteras.

 

Investeraren och INVONO One

Mitt kontor

En inloggning till dina bolagsengagemang
och överblick över dina investeringar

Min portfölj

Din depåtjänst för de onoterade portföljbolag som du har investerat i.

Mitt dealflow

Skapa ett relevant flöde av potentiella målbolag att investera i.

Captable+

En avancerad CapTable+ som visar information om det valda portföljbolaget i nio olika flikar.

Mina Dokument

Dina personliga dokument